19 March 2019 15:59:09
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Henvendelse til socialministeren vedr. lukkedage og lukkeuger

 12. april 2011

 

Til socialminister Benedikte Kiær.

 

Vedr. lukkedage og lukkeuger i daginstitutioner.

Som landsdækkende forældreforening og kommunale forældresammenslutninger ser vi med stor bekymring på de omsiggribende lukkedage og lukkeuger i vores daginstitutioner. Lukkedage og lukkeuger, som i flere tilfælde drejer sig om 20-25 lukkedage årligt, begrænser familiernes fleksibilitet i hverdagen, mulighederne for at holde ferie sammen, lige som det giver kraftige begrænsninger i fleksibiliteten og produktiviteten på et arbejdsmarked, som stadig kræver større fleksibilitet af sine medarbejdere.

 

At lukkeuger og lukkedage er en belastning for erhvervslivet bekræftes i Dansk Arbejdsgiverforenings undersøgelse fra 2008, hvor det fremgår at næsten hver tiende forælder melder sig selv eller barnet syg og mere end hver fjerde tager en feriedag, når daginstitutionen holder lukket. DA konkluderer da også, at ”Lukkedage i institutioner koster virksomhederne penge på bundlinjen, når de må undvære medarbejdere, fordi de melder sig selv eller barnet syg på lukkedage”

 

Vi er selvfølgelig opmærksomme på at kommunerne er forpligtede til at tilbyde alternativ pasning, men det er ikke et reelt alternativ til den kendte daginstitution og kun meget få forældre benytter sig da også af den alternative pasning, jf. Dansk Arbejdsgivers survey, hvor kun tre ud af 529 adspurgte forældre benyttede kommunernes tilbud om alternativ pasning. Vi kender det fra vores egen hverdag. Ingen forældre afleverer frivilligt sit barn et fysisk fremmed sted med ukendte børn og voksne, løsrevet fra den tryghed og pædagogiske hverdag, som er så vigtig for deres udvikling og trivsel. Generelt gør forældre og ansatte meget for langsomt at ”køre barnet ind” i en ny daginstitution. Det gøres for at barnet i sit eget tempo kan lære daginstitutionen at kende og derved skabe øget tryghed, derfor synes det ganske uden mening, at der næsten uhæmmet kan indføres lukkedage og uger, som betyder at børnene blot rokeres rundt som flyttegods. Derudover er en af hjørnestenene i det pædagogiske arbejde den personlige relation mellem barn og voksen. Den relation skabes kun, hvis barnet føler sig tryg og er i kendte omgivelser. Løsrevet herfra er der således kun tale om pasning uden indhold.

 

Vi har med interesse lyttet til dine udtalelser og sætter pris på et eventuelt initiativ til at få standset den udbredte brug af lukkedage- og uger. Kommunernes hovedargument for indførelse af lukkedage er af rent økonomisk karakter og lukkedage fremføres ofte som en besparelse, der ikke i samme grad som andre besparelser går ud over kvaliteten i daginstitutionen. Men vi må sætte et stort spørgsmålstegn ved den reelle besparelse, da de ansatte under alle omstændigheder skal have løn i ferien – og løndelen er den største udgiftspost. Langt de fleste steder betyder det blot, at besparelsen fordeles over hele året, hvilket medfører, at der generelt bliver færre ansatte i forhold til antallet af børn. Den direkte besparelse affødt af lukkedagene synes at være yderst begrænset, specielt når den sammenholdes med gener for forældre, børn, erhvervsliv og samfund.

.

Med denne henvendelse vil vi opfordre dig til at stoppe lukkedage og lukkeuger. Vi har brug for fleksibiltet i familien, hvor det i forvejen kan være yderst vanskeligt at få puslespillet til at gå op, når der skal planlægges ferie, børnehavestart, skolestart, lægebesøg m.m.

 

Vi har brug for, at vores børns daginstitution er et kendt, trygt og udviklende sted at være, ingen børn synes det er ”udfordrende eller spændende” at befinde sig alene blandt fremmede og blive trøstet af en de ikke kender.

 

Vi og vores arbejdsgivere har brug for, at vi har fleksible daginstitutioner som matcher et fleksibelt samfund.

 

 

Med venlig hilsen

 

Lars Klingenberg, FOLA

 

Helle Nielsen, Egedal Forældrenævn

 

Dorthe Boe Danbjørg, Børneparkering Nej Tak i Nyborg

 

Iben Thagaard, KFO – Københavns Forældreorganisation

 

Christina Jørgensen, Næstved Forældrenævn

 

Emilia Maria van Gilse, FFH - Foreningen af Forældrebestyrelser i Hvidovre

 

Marianne Beck-Nielsen, Hørsholm Forældreforening

 

Mille Holse, Albertslund Forældreorganisation

 

Trine Ellemose Zielke, Kolding Forældreråd

 

Karsten Schack Larsen, Vordingborg Forældreråd

 

Lea Lorentzen, Den fælles forældrebestyrelse for 0-6 årige, Helsingør kommune

 

Jacob Gjørtz, Samarbejdende forældrebestyrelser i Vejle

 

Morten Bowman, Forældrenævnet i Århus

2,318,824 Unikke besg