fbpx

Nyheder

Her kan du læse pressemeddelelser, nyhedsbreve og andre af FOLAs indslag i den offentlige debat.

Høringsvar vedrørende lov om ændring af dagtilbudsloven

Den 21.09.2021 indsendte FOLA dette høringsvar til Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende ny opgørelse af normering og tilsyn i forbindelse med høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data).

Høringssvar fra FOLA, Forældrenes Landsorganisation

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (minimunsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data)


Om minimunsnormeringer i dagtilbud

FOLA bakker op om lov om minimunsnormeringer, og ser frem til at denne indskrives i dagtilbudsloven. Det er afgørende, at der også for dagtilbud sikres en minimumsstandart for antallet af børn pr. voksne.
Minimumsnormeringer angiver en hensigtsmæssig normering målt ud fra børns alder på det ikke-specialiserede område. Minimumsnormeringer angiver således den grundnormering, som bør være i alle dagtilbud. Derfor vil det også være hensigtsmæssigt at opgøre minimumsormeringer på institutionsniveau. Vi ser frem til dette behandles i 2023.
FOLA anerkender, at der ikke for nuværende er tilgængeligt data, der gør det muligt at opgøre minimunsnormeringer på insitutionsniveau.

I forslaget foreslås det, at børne- og ungeministeriet vil få bemyndigelse til at fastsætte den specifikke opgørelsesmetode for minimumsnormeriger.

➢ FOLA anbefaler, at børne- og ungeministeriet sender opgørelsesmetoden i høring blandt relevante parter. Den nye opgørelsesmetode bør så vidt muligt spejle en virkelighed, som børn og forældre finder genkendelig.

FOLA bakker op om følgende elementer i den nye opgørelse af normering:
• At pædagogiske personaleressourcer og børn opgøres som fuldtidsækvivalenter
• At pædagogiske medarbejdere finansieret af den statslige pulje til sociale normeringer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner ikke tælles med i opgørelsen.
• At børn tælles som vuggestuebørn i normeringshenseende indtil de er fyldt 3 år. FOLA opfordrer til, at det i denne sammenhæng også anføres at børn, der fylder 6 år, mens
de går i dagtilbud, fastholder normeringen fastsat til børn i alderen 3-6 år.

FOLA anser følgende for problematisk i den nye opgørelse af normering:
• At lovforslaget lægger op til, at lederne skal tælle med 0,85 procent i normeringsopgørelsen på 1:3 og 1:6.

FOLA mener, at det kun er personale, som er sammen med børnene, der bør tælles med i opgørelsen af normering, som jo i denne sammenhæng angår antal børn pr. ansat.


FOLA anbefaler at følgende indskrives i lovteksten:
➢ At fagpersoner med særligt rettede inklusionsopgaver ikke tælles med i normeringsstatistikken.

Der oprettes i stigende grad inklusionspladser på 0-6 års området: NEST-tilbud, særlige tilbud med mild specialisering etc. Disse pladser reguleres lovgivningsmæssigt i Dagtilbudsloven enten som behandlingsmæssige fripladser med 50 % fripladstilskud eller under Serviceloven. De hertil knyttede fagpersoner bør ikke indgå i normeringsopgørelsen, da ressourcen er knyttet til børn med særlige udfordringer, og derfor ikke er en del af grundnormeringen,

➢ At lov om minimunsnormeringer indeholde en passus om, at minimunsnormeringer ikke må føre til en udhuling af det gældende uddannelsesniveau i den enkelte kommune.

FOLA går ind for, at minimum 70% af personalet skal være uddannet.


Tilgængelighed og åbenhed.

FOLA anbefaler, at den gældende definition på minimumnormeringer fremgår tydelig af lovteksten samt i opgørelse ved Dansk Statistik. Det er vigtigt for dialogen om normeringer, at den føres ud fra samme begrebs-definition.

FOLA insistere på, at normeringstal og normeringsopgørelsesmetode er tilgængelig for alle forældrebestyrelser i dagtilbud samt for lokale forældreorganisationer. Dette så der bliver fuld gennemsigtighed for forældre. Dette vil gøre det muligt for forældrebestyrelserne at føre tilsyn med dagtilbuddene tilsvarende skolebestyrelserne (uddybes i afsnit om tilsyn).


Vedrørende økonomi.

Lovforslaget skønnes at have økonomiske konsekvenser for kommunerne. Der er afsat 1.567,1 mio. kr.

Med de nye opgørelsesmetoder, som yderligere forventes justeret frem mod 2023 må vi forvente, at kommunerne bevæger sig væsentligt længere væk fra at kunne opfylde lov om minimumsnormeringer, da færre ansatte vil indgå i opgørelsen af minimumsnormering.

Derfor er det FOLA’s vurdering, at der skal afsættes væsentligt flere midler til minimumsnormeringer.

FOLA anbefaler, at Lov om minimunsnormeringer fører til, at serviceloftet for kommunerne hæves, så det bliver muligt for kommunerne at finansiere minimunsnormeringer også fremover, når statistikopgørelsen ændres.

Styrket tilsyn i dagtilbud.
FOLA bakker op om, at der indføres lovfastsatte minimumskrav til tilsyn.

Vi ser i dag alt for mange forskellige tilgange til tilsynsopgaven og opgaven løses med meget varierende ambitionsniveau. Derfor ser vi frem til, at der kommer lovfastsatte minimumsstandarder for tilsyn.

Et veltilrettelagt, fagligt og forskningsbaseret tilsyn er afgørende for, at vi forældre kan vide at tingene fungerer. Tilsynet skal gennemføres af konsulenter med pædagogfagligheden på plads. Samtidig skal konsulenten have et solidt kendskab til strukturen i den kommune, som tilsynet gennemføres i. Tilsynet skal være systematisk og så vidt muligt objektivt.

FOLA ønsker at, at forældrebestyrelser og forældreråd skal tildeles en aktiv plads i forhold til
tilsynsopgaven.

FOLA’s forslag til endnu mere styrket kommunalt tilsyn med dagtilbud

Dagtilbudsbestyrelsernes rolle. FOLA mener, at tilsynet i kommunen skal udvides, så også forældrebestyrelserne i dagtilbuddene får en tilsynsforpligtigelse på samme niveau
som skolebestyrelserne.
Med bestyrelsesarbejdet i dagtilbud følger ikke de samme kompetencer og ansvar som på skoleområdet. Denne skævvridning er med til at sende uheldige signaler om, at forældreressourcen ikke vurderes afgørende i dagtilbudsregi.

➢ FOLA anbefaler følgende lovændring (svarene til § 44. I folkeskoleloven):
“Dagtilbuddets bestyrelse udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. § 40, herunder i en eventuel handlingsplan, jf. § 40 a, stk. 2, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af dagtilbuddets virksomhed, dog undtagen personale- og børnesager. Dagtilbudsbestyrelsen kan fra dagtilbuddets leder indhente enhver oplysning om dagtilbuddets virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsyn (note 1).

Med tilsynsopgaven følger ret til at få udleveret alle relevante informationer. Normering indgår som en del af tilsynet, bestyrelsen bør derfor have adgang til alle data desangående.
Der bør for bestyrelserne endvidere være adgang til at få budget og regnskab mv. udleveret både i henhold til dagtilbuddet, men også i forhold til kommunernes prioriteringer, økonomimodeller, normeringsforhold på kommunalt niveau, opgørelsesmetode mv.

(Note 1: I Århus er der udlagt tilsynsopgave til dagtilbudsbestyrelsen: Pkt. 6. stk. 10. “at føre tilsyn med dagtilbuddet ved at kunne drøfte ethvert spørgsmål vedrørende dagtilbuddets virksomhed”.)

Af forslaget fremgår det, at lederen skal orientere bestyrelsen om vurderingen af tilsynet.

➢ FOLA ønsker at bestyrelser/råd på de enkelte matrikler skal involveres aktivt i tilsynet. Det indbefatter, at bestyrelser/råd skal have mulighed for skriftligt at kommentere tilsynet. Den skriftlige udtalelse skal indgå i de data, som skal
behandles i det videre tilsynsforløb.

➢ FOLA mener, at det i større dagtilbud med mange matrikler, hvor der er nedsat lokale forældreråd, bør være disse, der involveres i tilsynet. Den lokale kontekst er afgørende. Det bør være de forældre, som er tættest på dagligdagen, som skal involveres for at sikre den største mulige kvalitet af vurderingen.


Statsligt rejsehold.
Af forslaget fremgår det, at der etableres et statsligt rejsehold for sparring og rådgivning.

➢ FOLA mener, at denne funktion skal udvides, så der også er en statslig, telefonisk tilgængelig klageadgang for forældre. Denne klagefunktion kan først benyttes, når der dokumenteret er søgt afklaring i egen kommune.

Uvildighed.
Af forslaget fremgår det at tilsynet skal være uvildigt. hvilket indbefatter både
personlige relationer samt metodik.

➢ FOLA finder det afgørende, at tilsynspersonen er uvildig. Vi ser det gerne præciseret, at tilsynet ikke kan tilrettelægges i ledelseslinjen, eller ved at ledere i samme kommune fører tilsyn med hinandens dagtilbud.

➢ FOLA mener, det skal fremgå eksplicit, og ikke være op til den enkelte kommune, at den person, der fører tilsynet ikke kan stå for den daglige sparring samt opfølgning på tilsynet. Dette da personen i givet fald vil skulle føre tilsyn med eget arbejde.

➢ FOLA bakker op om, at tilsynet skal være systematisk og ensartet gennemført. FOLA foreslår, at der tages afsæt i en tilsynsmodel, som f.eks. Kids som er udviklet til en dansk kontekst.

Observationer.
Af forslaget fremgår, at kommunen skal gennemføre tilsyn i alle dagtilbud.

➢ FOLA vil gerne fremføre en bekymring vedrørende dagtilbud med mange afdelinger/matrikler. Mange dagtilbud er spredt ud på flere – nogle steder op til 10-12 afdelinger/matrikler. Det er almenkendt, at der kan være stor forskel på kvaliteten på de enkelte matrikler. Vi ser det som afgørende, at alle matrikler bliver tildelt tilsynsbesøg.

Klagebehandling.
FOLA anbefaler, at forældreklager kan føre til, at der iværksættes et tilsyn. Vurderes sagen alvorlig iværksættes skærpet tilsyn. Der skal endvidere sikres en systematisk klageopsamling samt klageopfølgning.

Skærpet tilsyn.
Af forslaget fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal etablere skærpet tilsyn, hvis det vurderes, at kvaliteten giver anledning til bekymring (dette kan både være i forbindelse med tilsyn, men også som en konsekvens af forældreklager).

➢ FOLA bakker op om at, at forældreklager vurderes, og at de afhængig af indhold kan føre til skærpet tilsyn.

Tilsynsrapport.
Det fremgår af forslaget at kommunalbestyrelsen minimum hvert andet år skal udarbejde og offentliggøre tilsynsrapport for de enkelte daginstitutioner, alle enheder i dagtilbud (DT) og puljeordninger + dagplejen. Denne skal indeholde strukturelle forhold som normering, organisering mv., der skal fremgå en vurdering af kvaliteten. Hvert DT skal offentliggøre sin tilsynsrapport (gennemsigtighed) på hjemmeside el lign.

FOLA ønsker en præcisering af indholdet af tilsynet, og anbefaler derfor at tilsynet skal omkring de 2 kvalitetsområder, som EVA har defineret i rapport om kvalitet:
Strukturel kvalitet: normering, gruppestørrelser - organisering. Fysiske rammer.
Uddannelse, efteruddannelse og personalestabilitet.
Proceskvalitet: interaktion ml børn og voksne, leg, rutineprægede situationer,
ledelse og forældresamarbejde.

Af forslaget fremgår det, at minimumskravene til tilsyn er fleksible, så kommunen kan prioritere ressourcerne derhen, hvor behovet er størst.
➢ FOLA finder, at der skal være en garanti for at alle dagtilbud tildeles tilsyn.

Af forslaget fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal angive i hvilket omfang observationerne anvendes i tilsynet.
➢ FOLA mener, at observationerne altid skal indgå i tilsynet.

Dagplejen.
FOLA er tilfreds med at tilsyn i dagplejen får et særskilt tilsyn, som tager hensyn til at dagplejeopgaven udføres i private hjem. Samtidig er det afgørende for forældre, at der laves tilsynsrapporter i den enkelte dagplejeafdeling, og at de orienteres om disse. Når dagplejen er repræsenteret i en forældrebestyrelse eller et forældreråd, skal denne gives mulighed for at kommentere tilsynet.

Tilsyn med mellemformer.
FOLA anbefaler, at der udarbejdes en tilsynsmodel, der målrettet kigger ind i de institutioner, som har såkaldte ‘mellemformer’ (inklusionspladser, NEST mv.). Vi skal sikre at tilsynet også har blik på de særlige hensyn, der stilles til interaktion med børn med særlige behov, samt at de fysiske og strukturelle rammer også er tilpasset denne gruppe. Endvidere skal vi sikre, at der er en struktur, som gør det muligt at indhente perspektiver formuleret af forældre til børn med handikap, hvis de ikke er repræsenteret i bestyrelsen, når bestyrelsen skal kommentere på tilsynet.

Økonomi.
Der er afsat 30 mio. kr. til styrkelse af tilsyn fra staten. FOLA anbefaler, at servicerammen for kommunerne hæves, så de har mulighed for at investere i et tilsyn, som kan leve op til minimumsbestemmelserne uden at slække på andre kvalitetsparametre på børne- og ungeområdet. De ekstra udgifter som lovændringen kan i nogle kommuner med meget utidssvarende tilsynsmodel være en stor ekstra udgift.


Signe Nielsen,
Formand for FOLA - Forældrenes Landsorganisation

Pressekontakt:
Signe Nielsen, 4012 9809

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os