FOLAs politik om ret til barn syg

FOLA’s politik om ret til at passe egne syge børn ved akut opstået almen sygdom samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

I Danmark er der ingen lovgivning, der sikrer, at forældre kan være hjemme og passe deres børn, når de er ramt af sygdom. Det er kun forældre, som er dækket ved en overenskomst eller af en særlig virksomhedsaftale, der er sikret. Dette er oftest kun i et vist og meget begrænset omfang, og de typiske aftaler giver ret til pasning i én eller max to dage, mens der i andre tilfælde gives 3 timer til at finde anden pasning. Forældre uden aftaler risikerer fyring, tilbageholdelse af løn eller tvungen brug af ferie.

Derfor vil FOLA arbejde for, at alle børnefamilier får ret til at gå hjemme med syge børn under hele sygeperioden ved akut opstået almen sygdom. Det skal være en ret for børn at have mor, far eller medmor omkring sig, når de er syge med influenza, forkølelse, feber o.l.

De dårlige vilkår for børnefamilier på dette område fører til, at der dagligt bliver afleveret syge børn i børnehaver og vuggestuer. Det betyder selvsagt høj smitterisiko for både børn og voksne, også personalet i vores dagtilbud. Højt sygefravær blandt de ansatte påvirker kvaliteten i dagtilbuddene, fordi sygefravær presser normeringerne, da der kun sjældent er et tilstrækkeligt vikarbudget. Det betyder, at der vil være færre ansatte til at passe på børnene og det er også stressende.


Ret til barn syg er en samfundsøkonomisk gevinst
Det er velunderbygget, at vi, ved at sikre forældre ret til barn syg, vil afstresse forældrene, som i højere grad vil kunne holde deres syge børn hjemme i de dage, hvor barnets almen tilstand er dårligt eller på anden vis udgør en væsentlig smitterisiko i en børnehave eller vuggestue. Eftersom denne ret til barn syg vil reducere smitterisikoen, vil vi også se færre afholdte barns sygedage. Ved at indføre rettigheden til forældrene vil det tilmed også kunne spare kommunerne for de tårnhøje udgifter til sygefravær blandt det pædagogiske personale. Alt i alt vil vi med en tilstrækkelig lovgivning på dette område generelt mindske sygefravær i samfundet, hvilket på flere niveauer vil være sundt for samfundsøkonomien.

Udover den økonomiske gevinst, så er det væsentligste grund for at lovgive på dette område, at det er bedst for vores børns trivsel og tryghed, at de kan være hjemme sammen med os, deres forældre eller primære omsorgspersoner, når de er syge. Det burde være en lovfastlagt børnerettighed, at børn har ret til forældreomsorg ved akut opstået sygdom. Ved at lade lovgivningen knytte an til barnet, da ændrer vi det, der for nuværende er en arbejdsmarkedssag, til at være en børneret.

Inspirationen findes hos vores nabolande
Vores nabolande har sikret forældrene ved lov, når det gælder pasning af syge børn. I Norge og Tyskland har forældre ret til et vist antal dage per barn pr. år. Sverige er længst fremme på den familiepolitiske front, og det er derfor også Sverige, som FOLA anbefaler, at politikerne skæver til.
I Sverige har hvert barn ret til 120 sygedage årligt (indbefatter også tandlæge- og lægebesøg mv.). Forældrene bruger ordningen i snit 7,8 dag om året og de får udbetalt 80 % af deres løn i perioden. Dog er der et max beløb på. Finansieringen heraf sker gennem en fælles forsikringsordning. Det er også tilfældet i Norge og Tyskland.

Vejledning til forældre
Er du i tvivl om, hvornår et barn må komme i børnehave eller vuggestue, så har Sundhedsstyrelsen lavet en vejledning, der hedder ”SMITSOMME SYGDOMME HOS BØRN OG UNGE. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v”.

Vejledningen handler om at begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme i daginstitutioner og skoler m.v. og henvender sig til personale i daginstitutioner og skoler m.v., samt forældre og personale i sundhedsvæsenet.

I vejledningen slår Sundhedsstyrelsen fast, at institutioner og sundhedsvæsen skal overholde gældende regler, men at forudsætningen for, at sygdomme kan undgås i videst muligt omfang, er god hygiejne og at forældrene holder børnene hjemme, når de er syge.

FOLAs arbejde for ”Ret til barn syg” vil opfylde det overordnede formål i Sundhedsstyrelsens vejledning. Derfor arbejder FOLA for, at forældre får ret til barn syg, fordi vi gerne vil være med til at stoppe smitten inden den breder sig til de andre børn og personalet i barnets vuggestue eller børnehave.

FOLA arbejder for:

- FOLA arbejder for, at forældre får ret til at gå hjemme med syge børn uden at kunne blive kaldt på arbejde.

- FOLA arbejder for, at ”Ret til barn syg” skal være en børneret, som er til for børn og forældre.

- Børn skal, når de er syge, have ret til, at deres forældre eller andre primære omsorgspersoner passer dem i deres eget hjem.