fbpx

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter FOLA – Forældrenes Landsorganisation

 • 1 - Formål

Pkt. 1

Foreningens navn er ”Forældrenes Landsorganisation”, kaldet FOLA.

Pkt. 2.

FOLA samler og styrker forældrenes stemme, så det gode børne- og ungeliv blomstrer i alle dag- og fritidstilbud.

FOLA arbejder for, at det gode og børne og ungeliv blomster:

 •     Ved at sikre at dag og fritidstilbud skal være højt prioriteret på den politiske dagsorden.
 •     At forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes i alle dag og fritidstilbud.
 •     Ved at arbejde for at der er forældreorganisationer i alle kommuner
 •     Ved atvejlede i og fortolke relevant lovgivning.

 • 2. FOLAsmedlemmer  

Pkt. 1

Som medlemmer kan optages:

 • Lokale forældreorganisationer 

De lokale forældreorganisationernes medlemmer er automatisk medlem af FOLA. 

 • Dag- og fritidstilbuds forældregruppe

Dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO’er, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, dagtilbud, klynger, mv.

 • Personlige medlemmer 

Pkt. 2.

Der er to typer af medlemskab for lokale forældreorganisationer:

Type 1 Interessemedlemskab: 

Den lokale forældreorganisation betaler kontingent efter medlemstal. Der betales et beløb for hver institution, der er medlem af den lokale forældreorganisation. De enkelte institutioner i kommunen betaler ikke kontingent til FOLA, når de betaler kontingent til den lokale forældreorganisation. Det er den lokale forældreorganisation, der varetager sekretariatsfunktioner. 

Type 2 fullservice medlemskabDet er den lokale forældreorganisations institutionsmedlemmer, der betaler kontingent direkte til FOLA. Det er FOLA, der agerer sekretariat og supporterer de lokale forældreorganisationer efter samarbejdsaftale.  Denne godkendes af FOLAs bestyrelse og af den lokale forældreorganisation.

Pkt. 3. 

FOLA’s medlemmer betaler kontingent efter medlemstype, se §3 under kontingent. 

Pkt. 4. 

Ved indmeldelse retter enten forældrerepræsentanterne i det styrende organ (forældrebestyrelse, forældreråd, brugerråd mv.) eller institutionsleder henvendelse til FOLA. Medlemsskabet gælder fra pågældende dato. 
Ved udmeldelse af FOLA skal dag- og fritidsinstitutioner og lokale forældreorganisationer rette skriftligt henvendelse. Der skal fremsendes referat fra det møde, hvor beslutningen er taget, og det skal fremgå, at forældrerepræsentanterne i det styrende organ (forældrebestyrelse, forældreråd, brugerråd mv.) har truffet beslutningen om udmeldelse. 
  Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent for den resterende del af året ikke. 
  Personlige medlemmer kan udmeldes ved henvendelse til FOLA.

 • 3. Kontingent

Pkt. 1

Kontingentets størrelse fastsættes  generalforsamlingen.

Størrelsen af kontingentet vil herefter fremgå af referatet og offentliggøres på hjemmesiden. 

Pkt. 2.

Kontingentet opkræves af FOLA hurtigst muligt efter indmeldelse.                     

 • 4. Generalforsamling

Pkt. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Pkt.2.

Generalforsamlingen vælger foreningens formand, næstformand, bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, samt kritiske revisorer. Generalforsamlingen godkender/vedtager beretning, regnskab og budgetter samt indkomne forslag.

Pkt. 3.

På generalforsamlingen skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:  

 1. Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
 1. Bestyrelsens beretning.
 1. Regnskab og budget.
 1. Indkomne forslag.
 1. Kontingent.
 1. Valghandlinger:
 • Valg af formand
 • Valg af 2 næstformænd med plads i forretningsudvalget
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 1. Fremtidigt arbejde.
 1. Evt.

Pkt. 4.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal ud fra valgte stemmeregler (pkt. 9). 

Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

Pkt. 5.

Vedtægtsændringer kan, hvis det ønskes af forslagsstillerne, træde i kraft efter beslutning herom. 

Pkt. 6.

Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel via mail.  Der annonceres ligeledes på hjemmesiden. Det påhviler det enkelte medlem at sikre, at FOLA har de korrekte kontaktoplysninger. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden/kontoret i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med regnskab, budget og indkomne forslag udsendes til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden 5 dage før generalforsamling.

Pkt.7.

FOLAs regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor efter bestyrelsens valg. Der fremlægges budget gældende fra 1 januar efter kalenderåret for afholdelse af generalforsamling og 1 år frem.

Pkt. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller hvis 1/4 af samtlige medlemmer ønsker det.  Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med en klar og afgrænset dagsorden. 

Pkt. 9.

Kun medlemmer af FOLA har stemmeret, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Pkt. 10 

Stemmefordeling opgøres således:

 • Dag- og fritidsinstitutionersforældregruppe har 1 stemme.

 • Lokale forældreorganisationer 1 medlemsinstitution udløser 1 stemme. Stemmerne bringes til generalforsamlingenaf delegerede. En delegeret kan max. have 10 stemmer. En forældreorganisation kan max. have 3 delegerede. Har en forældreorganisation ingen institutionsmedlemmer, så har de altid 1 stemme på generalforsamlingen.

 • Personlige medlemmer kan stemme, hvis de har barn i dagtilbud, SFO, fritidshjem, klub. Enkeltvis indmeldte medlemmer råder over hver én stemme, dog således at disse stemmer vægtes med tallet 10 som divisor.

Pkt. 11 

Valg/genvalg til bestyrelsen kan kun finde sted, hvis den opstillede er medlem af FOLA og har barn i offentligt eller privat dagtilbud, fritidshjem SFO, fritids- og ungdomsklub.  Undtaget er udpegede medlemmer, jf. §5 pkt. 3 Man kan med en fremsendt, motiveret ansøgning opstille in absentia. Opstillingen skal være dirigenten i hænde ved generalforsamlingens start. Der kan højst være tre bestyrelsesmedlemmer fra samme kommune. Hvis der findes en lokal forældreorganisation, skal kandidat fra samme kommune være opstillet af dem.  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, sådan at halvdelen + én vælges i ulige år og den anden halvdel vælges i lige år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. 

 • 5. Bestyrelsens arbejde

Pkt.1.

Bestyrelsen beslutter retningslinjer for organisationens arbejde, og har det overordnede ansvar for, at organisationens formål opfyldes jf. de gældende vedtægter. Bestyrelsen skal sikre, at der ikke træffes beslutninger, som går imod organisationens formål eller ligger uden for organisationens mandat.

Pkt. 2.

Foreningens bestyrelse består af max. 15 medlemmer samt 6 suppleanter, som skal vælges af og blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 

Pkt. 3. 

Hvis bestyrelsen ønsker det, kan denne vælge at udpege pladser i bestyrelsen uden stemmeret, som tilfalder personer, foreninger eller netværk med særlig viden og erfaring indenfor organisationens formål. Alle bestyrelsesmedlemmer kan pege på en person, som de ønsker, skal indgå i bestyrelsen. Det afgøres ved simpelt flertal, hvem der tilbydes en plads. De udpegede pladser erstatter ikke de stemmeberettigede pladser, og de er gældende for en etårig periode.

På samme vis kan FOLAs bestyrelse også udpege personer, som får til opgave at sidde med i andre foreninger og eller netværk, som repræsentanter for FOLA.

Pkt. 4

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen, og bestyrelsen kan meddele prokura. Ved optagelse af lån kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Pkt. 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.  Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Pkt. 6.

Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.  Referat af møderne skal foreligge skriftligt.

Pkt. 7.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Pkt. 8.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.

Pkt. 9.

Bestyrelsen skal tilsikre, at foreningen efterlever gældende lov, vejledninger og anvisninger, som medfølger ved pådragelse af arbejdsgiveransvar, herunder regler for så vidt arbejdsmiljø.

 • 6. Eksklusion

Medlemmer kan indstilles til eksklusion af den siddende bestyrelse. Eksklusionen skal forelægges en generalforsamling. 

 • 7 Foreningens opløsning

Pkt. 1.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.  Den ekstraordinære generalforsamling skal være indkaldt med det ene formål. 2/3 af de fremmødte skal stemme for opløsningen. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny med otte dages varsel.  Denne generalforsamling er beslutningsdygtig efter samme stemmeafgivningsregler uanset antallet af fremmødte.

Pkt. 2.

Ved opløsning af foreningen overgår dens midler til foreninger med fokus på børn og unge efter den ekstraordinære generalforsamlings valg.

 

 vedtaget på generalforsamling 28. juni 2020

Generalforsamlinger fra 2016 og frem.

2016

2018

2019

2020

 

FOLAs politikker

Danmarks vigtigste interesseorganisation

FOLA er Danmarks vigtigste organisation, hvis vi selv skal sige det, for vi er den eneste interesseorganisation i Danmark for forældre med børn i dagtilbud, SFO og klub; - en slags forældrenes fagforening.

Vores ambition er at samle og styrke forældrenes stemme, så det gode børneliv blomstrer i alle dag- og fritidstilbud.

Foruden vores forældrerådgivning for forældre med børn i dag- og fritidstilbud er FOLA også en stemme i det politiske Danmark. Partipolitisk set er vi neutrale og arbejder tværpolitisk.
Politikker
FOLA og god forældresamarbejde går hånd i hånd. Vi giver værdi og tryghed lokalt og nationalt til hver eneste forælder.

Læs i vores politikker om, hvordan vi arbejder for Danmarks forældre.

FRITIDSPÆDAGOGIK: FOLA’s holdning til fritidsområdet samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for

KVALITET I DAGTILBUD: FOLA's holdning til kvalitet i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for

TILSYN: FOLA's holdning til tilsyn i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for

Fritidspædagogik

Minimumsnormeringer på fritidsområdet 

Børn og unges trivsel er presset.

Glæde, frihed, hygge, fællesskaber, sammenhold, venskaber, tillid, ligeværd er grundværdier i et godt livMen livskvalitet er noget, man skal lære at bygge op og fastholde, men det er ikke altid helt nemt. Måske er det endda blevet sværere? Børn og unges trivsel er presset. Vi ser flere og flere rapportersom fortæller os at de i stigende grad føler sig ensomme, ulykkelige og stressede. Som forælder er det ubærligt at have et barn, som indgår i den statistik. Der er også forældre, som ikke selmagter opgavenDet skal vi også italesætte. Men vi løser ikke problemet ved at kaste med skyld. Hvis vi skal hjælpe vores børn og unge, så skal vi gøre noget nu allesammen sammen– og forældrene skal drages med ind i løsningen.

Fritidspædagogik FOLA

Investeringer i fritid er en samfundsinvestering  

I FOLA tror vi på, at en del af løsningen er at investere i de pædagogiskefritidsmiljøer- SFO, fritidshjem og klubber. Her findes de sunde fællesskaber, som et alternativ til ensomhed og passivitet eller på den store skala som et værn mod kriminalitet og radikalisering. Vi har her de bedste muligheder for at børn og unge kan indgå i frivillige, sunde og velorganiserede fællesskaber, hvor de i trygge rammer lærer aktivt at skabe værdi i deres liv. Hvis vi vil fremme de sunde kerneværdierne i vores demokrati, skal vi fokusere på fællesskaberne

Hvem gider lige demokratiet, hvis man føler sig udenfor?     

SFOer og fritidshjem lægges grundstenene til at fortsætte i klub. Hvis SFOer og fritidshjem reduceres til opbevaring efter skoletid frem for at være en pædagogisk tilrettelagt rammehvor man lærer de små at tage ansvar for deres fritid, så er sandsynligheden for at klubben senere bliver valgt fra stor. I klubalderen handler det ikke om pasning, her er det lysten til at være med, der tæller. Det kræver passende aktiviteter, dygtige medarbejdere og at børn og unge i høj grad bliver inddraget og får max mulighed for medbestemmelse. Vi har rammernemulighederne og teorierne på plads; vi har endda personer, som er uddannet til at løfte den fritidspædagogiske indsats, men der er bare alt for få ansat.

 

Familie udeliv leg forældresamarbejde dagtilbudssamarbejde 

Forældresamarbejde 

Samarbejdet med forældrene er som altid afgørende. Men alligevel ser vi, at forældrene fratages deres mulighed for at få indflydelse på et tilsvarende niveau som i dagtilbud og skoleda der ikke er bestyrelser i SFO, fritidshjem og klubber. Det er et uheldigt signal at sende, hvis vi gerne ser forældrene melde sig mere på banen.

Normeringerne er også mange steder så dårligeat også det uformelle forældresamarbejde er presset. Samarbejdet bliver nemt mere komplekst jo ældre børnene erog især når børnene og de unges deltagelsen er frivillig. Vi mister dem nemt, når der opstår problemer, og så er risikoen for at de ender i de triste statistikker højere. Der skal være voksne nok omkring børn og unge – både forældre og professionelle - som rækker ud og hjælper dem tilbage i fællesskaberne

Vi har med vores fritidstilbud de mest fantastiske rammer til løse netop den opgave, derfor skal vi investere her, hvis vi vil trivselsproblemerne til livs.  

FOLA indsatser fritidspolitik

Indsatser som FOLA arbejder for:  

 • Øget politisk fokus på fritidsområdet både nationalt og lokalt
 • Selvstændig lovgivning for fritidspædagogik 
 • Oprettelse af nationalt partnerskab på fritidsområdet (som der er på skoler og i dagtilbud. Medlemmer: Ungdomsringen, BUPL, FOA, Skole & Forældre, Ungdomskolerne og FOLA
 • Maks loft på forældrebetaling i SFO svarende til dagtilbud (25% af udgiften)
 • Bedre normering på fritidsområdet
 • Flere børn og unge skal bruge fritidstilbuddene  
 • Oprettelse af selvstændige forældrebestyrelser i SFOer og i klubber
 • Vandtætte skodder mellem skolens og SFO/Klubbens budget. 
 • Stærkt samarbejde mellem fritidsinstitutioner og skole (undervisningdel)

 

Links:
https://www.altinget.dk/boern/artikel/fola-investeringer-i-fritidsomraadet-kan-knaekke-trivselsproblemerne">https://www.altinget.dk/boern/artikel/fola-investeringer-i-fritidsomraadet-kan-knaekke-trivselsproblemerne

BUPL: https://bupl.dk/bupl-mener/fritidsomraadet/

https://bupl.dk/nyhed/fritidspaedagoger-mangler-tid-til-boernene/

Århus Forældreorganisation https://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE12117788/brug-fritids-og-ungdomsklubberne-mod-mistrivsel/

Ungdomsringenhttps://www.altinget.dk/boern/artikel/ungdomsringen-lav-opsoegende-landsindsats-for-udsatte-boern-og-unge

Diverse: 

https://www.altinget.dk/boern/artikel/paedagog-fritids-og-ungdomsklubber-kan-forebygge-bandekriminalitet

https://www.altinget.dk/boern/artikel/flere-udmeldelser-fra-sfoer-skaber-bekymring-i-kl-og-bupl

FOLA samler og styrker forældrenes stemme for at det gode børne- og ungeliv kan blomstre i alle dag- og fritidstilbud

 

Det sker ved, at FOLA rådgiver og vejleder forældre omkring det gode forældresamarbejde.

Vi tilbyder uddannelse og rådgivning af forældrebestyrelser- og råd.

FOLA arbejder også på det overordnede politiske niveau for at styrke forældrenes stemme i den politiske debat og i udviklingen af politik og lovgivning på dag- og fritidstilbudsområdet i Danmark.

 

Læs mere under under vores oftest stillede spørgmål eller vores politikker

 

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os