Forældremøde i en coronatid (online)

Vedtægter

Vedtægter FOLA – Forældrenes Landsorganisation

 • 1 - Formål

Pkt. 1

Foreningens navn er ”Forældrenes Landsorganisation”, kaldet FOLA.

Pkt. 2.

FOLA samler og styrker forældrenes stemme, så det gode børne- og ungeliv blomstrer i alle dag- og fritidstilbud.

FOLA arbejder for, at det gode og børne og ungeliv blomster:

 •     Ved at sikre at dag og fritidstilbud skal være højt prioriteret på den politiske dagsorden.
 •     At forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes i alle dag og fritidstilbud.
 •     Ved at arbejde for at der er forældreorganisationer i alle kommuner
 •     Ved atvejlede i og fortolke relevant lovgivning.

 • 2. FOLAsmedlemmer  

Pkt. 1

Som medlemmer kan optages:

 • Lokale forældreorganisationer 

De lokale forældreorganisationernes medlemmer er automatisk medlem af FOLA. 

 • Dag- og fritidstilbuds forældregruppe

Dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO’er, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, dagtilbud, klynger, mv.

 • Personlige medlemmer 

Pkt. 2.

Der er to typer af medlemskab for lokale forældreorganisationer:

Type 1 Interessemedlemskab: 

Den lokale forældreorganisation betaler kontingent efter medlemstal. Der betales et beløb for hver institution, der er medlem af den lokale forældreorganisation. De enkelte institutioner i kommunen betaler ikke kontingent til FOLA, når de betaler kontingent til den lokale forældreorganisation. Det er den lokale forældreorganisation, der varetager sekretariatsfunktioner. 

Type 2 fullservice medlemskabDet er den lokale forældreorganisations institutionsmedlemmer, der betaler kontingent direkte til FOLA. Det er FOLA, der agerer sekretariat og supporterer de lokale forældreorganisationer efter samarbejdsaftale.  Denne godkendes af FOLAs bestyrelse og af den lokale forældreorganisation.

Pkt. 3. 

FOLA’s medlemmer betaler kontingent efter medlemstype, se §3 under kontingent. 

Pkt. 4. 

Ved indmeldelse retter enten forældrerepræsentanterne i det styrende organ (forældrebestyrelse, forældreråd, brugerråd mv.) eller institutionsleder henvendelse til FOLA. Medlemsskabet gælder fra pågældende dato. 
Ved udmeldelse af FOLA skal dag- og fritidsinstitutioner og lokale forældreorganisationer rette skriftligt henvendelse. Der skal fremsendes referat fra det møde, hvor beslutningen er taget, og det skal fremgå, at forældrerepræsentanterne i det styrende organ (forældrebestyrelse, forældreråd, brugerråd mv.) har truffet beslutningen om udmeldelse. 
  Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent for den resterende del af året ikke. 
  Personlige medlemmer kan udmeldes ved henvendelse til FOLA.

 • 3. Kontingent

Pkt. 1

Kontingentets størrelse fastsættes  generalforsamlingen.

Størrelsen af kontingentet vil herefter fremgå af referatet og offentliggøres på hjemmesiden. 

Pkt. 2.

Kontingentet opkræves af FOLA hurtigst muligt efter indmeldelse.                     

 • 4. Generalforsamling

Pkt. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Pkt.2.

Generalforsamlingen vælger foreningens formand, næstformand, bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, samt kritiske revisorer. Generalforsamlingen godkender/vedtager beretning, regnskab og budgetter samt indkomne forslag.

Pkt. 3.

På generalforsamlingen skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:  

 1. Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
 1. Bestyrelsens beretning.
 1. Regnskab og budget.
 1. Indkomne forslag.
 1. Kontingent.
 1. Valghandlinger:
 • Valg af formand
 • Valg af 2 næstformænd med plads i forretningsudvalget
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 1. Fremtidigt arbejde.
 1. Evt.

Pkt. 4.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal ud fra valgte stemmeregler (pkt. 9). 

Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

Pkt. 5.

Vedtægtsændringer kan, hvis det ønskes af forslagsstillerne, træde i kraft efter beslutning herom. 

Pkt. 6.

Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel via mail.  Der annonceres ligeledes på hjemmesiden. Det påhviler det enkelte medlem at sikre, at FOLA har de korrekte kontaktoplysninger. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden/kontoret i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med regnskab, budget og indkomne forslag udsendes til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden 5 dage før generalforsamling.

Pkt.7.

FOLAs regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor efter bestyrelsens valg. Der fremlægges budget gældende fra 1 januar efter kalenderåret for afholdelse af generalforsamling og 1 år frem.

Pkt. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller hvis 1/4 af samtlige medlemmer ønsker det.  Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med en klar og afgrænset dagsorden. 

Pkt. 9.

Kun medlemmer af FOLA har stemmeret, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Pkt. 10 

Stemmefordeling opgøres således:

 • Dag- og fritidsinstitutionersforældregruppe har 1 stemme.

 • Lokale forældreorganisationer 1 medlemsinstitution udløser 1 stemme. Stemmerne bringes til generalforsamlingenaf delegerede. En delegeret kan max. have 10 stemmer. En forældreorganisation kan max. have 3 delegerede. Har en forældreorganisation ingen institutionsmedlemmer, så har de altid 1 stemme på generalforsamlingen.

 • Personlige medlemmer kan stemme, hvis de har barn i dagtilbud, SFO, fritidshjem, klub. Enkeltvis indmeldte medlemmer råder over hver én stemme, dog således at disse stemmer vægtes med tallet 10 som divisor.

Pkt. 11 

Valg/genvalg til bestyrelsen kan kun finde sted, hvis den opstillede er medlem af FOLA og har barn i offentligt eller privat dagtilbud, fritidshjem SFO, fritids- og ungdomsklub.  Undtaget er udpegede medlemmer, jf. §5 pkt. 3 Man kan med en fremsendt, motiveret ansøgning opstille in absentia. Opstillingen skal være dirigenten i hænde ved generalforsamlingens start. Der kan højst være tre bestyrelsesmedlemmer fra samme kommune. Hvis der findes en lokal forældreorganisation, skal kandidat fra samme kommune være opstillet af dem.  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, sådan at halvdelen + én vælges i ulige år og den anden halvdel vælges i lige år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. 

 • 5. Bestyrelsens arbejde

Pkt.1.

Bestyrelsen beslutter retningslinjer for organisationens arbejde, og har det overordnede ansvar for, at organisationens formål opfyldes jf. de gældende vedtægter. Bestyrelsen skal sikre, at der ikke træffes beslutninger, som går imod organisationens formål eller ligger uden for organisationens mandat.

Pkt. 2.

Foreningens bestyrelse består af max. 15 medlemmer samt 6 suppleanter, som skal vælges af og blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 

Pkt. 3. 

Hvis bestyrelsen ønsker det, kan denne vælge at udpege pladser i bestyrelsen uden stemmeret, som tilfalder personer, foreninger eller netværk med særlig viden og erfaring indenfor organisationens formål. Alle bestyrelsesmedlemmer kan pege på en person, som de ønsker, skal indgå i bestyrelsen. Det afgøres ved simpelt flertal, hvem der tilbydes en plads. De udpegede pladser erstatter ikke de stemmeberettigede pladser, og de er gældende for en etårig periode.

På samme vis kan FOLAs bestyrelse også udpege personer, som får til opgave at sidde med i andre foreninger og eller netværk, som repræsentanter for FOLA.

Pkt. 4

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen, og bestyrelsen kan meddele prokura. Ved optagelse af lån kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Pkt. 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.  Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Pkt. 6.

Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.  Referat af møderne skal foreligge skriftligt.

Pkt. 7.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Pkt. 8.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.

Pkt. 9.

Bestyrelsen skal tilsikre, at foreningen efterlever gældende lov, vejledninger og anvisninger, som medfølger ved pådragelse af arbejdsgiveransvar, herunder regler for så vidt arbejdsmiljø.

 • 6. Eksklusion

Medlemmer kan indstilles til eksklusion af den siddende bestyrelse. Eksklusionen skal forelægges en generalforsamling. 

 • 7 Foreningens opløsning

Pkt. 1.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.  Den ekstraordinære generalforsamling skal være indkaldt med det ene formål. 2/3 af de fremmødte skal stemme for opløsningen. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny med otte dages varsel.  Denne generalforsamling er beslutningsdygtig efter samme stemmeafgivningsregler uanset antallet af fremmødte.

Pkt. 2.

Ved opløsning af foreningen overgår dens midler til foreninger med fokus på børn og unge efter den ekstraordinære generalforsamlings valg.

 

 vedtaget på generalforsamling 28. juni 2020

Tilsynspolitik  

 

Tilsyn betyder meget for at sikre en gennemsigtighed for forældrene med børn i dagtilbud. Derfor har FOLAs bestyrelse besluttet, at nedenstående punkter er vores fokuspunkter i debatten og forhandlingerne om det kommunale tilsyn:

 • Attilsynet gerne skal laves på regionalt eller statsligt niveau. I store kommuner kan det også være på tværs af områder.
 • At der skal være en tilsynstelefon, som forældrene kan ringe og anmelde dagtilbud til, hvor de oplever børn, som mistrives.
 • At alle tilsyn skal være observerende, gerne i kombination med andet materiale, men der skal mindst være en ”person” i tre timer og observere børn og personale. 
 • At tilsynet også skal have fokus på normeringen i dagtilbuddet.
 • At forældrerådet/bestyrelsen skal være en del af afrapporteringen på tilsynet, så forældrene sammen med personalet bliver hørt, inden den endelige rapport sendes til forvaltningen. 
 • At der laves en handleplan efter tilsyn, som der er datoer på, hvornår der følges op. 
 • At alle tilsynsrapporter ligger offentlig tilgængeligt på institutionernes hjemmesider.
 • Telefonlinje i staten som forældre kan ringe og klage til, hvis de oplever institutioner som ikke levet op til dagtilbudsloven

Kvalitet i dagtilbud

 

 Kvalitet er mere end minnimumsnormeringer

Hvis lovgivningen bliver ambitiøs og forvaltes efter hensigten, vil vi højst sandsynligt se mange positive afledte effekter – også i forhold til den kommunale økonomi. Vi ved, at de mange sparerunder gør ansatte syge. Vi tror på, at investeringer kan få den modsatte effekt, vi ønsker, at det kan give stabilitet i hverdagen for børnene. Kvalitet i dagtilbud er mange ting. I FOLA arbejder vi med kvalitet i prioriteret rækkefølge.

 1. Minimumsnormeringer ved lov:

I FOLA ser vi aftalen om minimumsnormeringer som et afgørende skridt. Minimumsnormeringer er en prop og en bund – et værn mod besparelser. Men det er også et vigtigt signal om, at området skal tages alvorligt. 

I FOLA arbejder vi med en normering på 1-3 og 1-6 på dagtilbudsområdet en normering som selvfølgelig skal være i børnehøjde. Det er et minimum, så den må gerne være højere. På fritidstilbud siger vi 1-9. Det skal være hver dag, hele dagen og på institutionsniveau. Vi anerkender ikke danmarks statistik opgørelse om normering som værende retvisende.Ledelsen, administration og rengøring skal bl.a. tælles ikke med.

 1. Forældreinddragelse 

Gode relationer og et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale understøtter børnenes trivsel og udvikling.  Det gør det ved at skabe sammenhæng mellem barnets hverdag i dagtilbuddet og hjemmet. Forskningen viser faktisk, at højere forældreinvolvering i børnenes hverdag, desto mere udvikler børnene deres kognitive og sociale kompetencerDerfor arbejder FOLA for at styrke forældreinddragelsen samt forældresamarbejdet. Forældresamarbejde af høj kvalitet er kendetegnet ved tillidsbaseret kommunikation, som er præget af åbenhed, dialog og gensidighed.

 1. Små børnegrupper:

Under Coronakrisen har vi set, hvordan små børnegrupper har skabt tryghed hos mange børn. Vi ved fra forskning, at små børnegrupper giver tættere voksen kontakt og mindre smitte = færre sygebørn og ansatte. Det giver en samfundsgevinst. Små børnegrupper betyder ifølge meget forskning også mere voksen kontakt med fokus på udvikling i stedet for fokus på at beskytte børnene for fare. 

 1. Hygiejne

FOLA arbejder for at dagtilbuddene skal leve op til SST retningslinjer.Så vi kan nedbringe antallet af sygedage for både børn og voksne (ansatte og forældre)

 1. Gennemsigtighed 

Gennemsigtighed er vigtig for forældre når de skal vælge institution. Derfor arbejder FOLA for, at dagtilbuds normeringsstatistikker, pædagogiske læringsplaner og tilsynsrapporter skal være tilgængelig på hjemmesiderne.  

 1. FOLA går ind for at minimum 70% af personalet skal være uddannet
FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os