19 March 2019 15:58:24
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Vedtægter anno 2006

Vedtægter FOLA

§ 1 - Formål

Stk. 1.
Foreningens navn er ”Forældrenes Landsforening”, kaldet FOLA.

Stk. 2.
FOLA:

 • er forældre og børns talerør i forhold til ministerier og folketing.
 • formidler information og vejledning til medlemmer af foreningen.
 • bistår foreningens medlemmer i deres arbejde.
 • formidler samarbejde mellem forældreorganisationer,
 • forældrebestyrelser og ventelisteforeninger i Danmark.

  Stk. 3.
  FOLA arbejder for en generel bedring af børnenes og børnefamiliernes rettigheder og vilkår i Danmark, herunder:
 • - at sikre forældre reel indflydelse i alle spørgsmål, der vedrører deres børns vilkår.
 • - at fastholde og udbygge forældres indflydelse i daginstitutionerne, herunder også dagpleje, skolefritidsordninger og klubber.
 • - at øge kendskabet til livet og vilkårene i de danske daginstitutioner
 • - at skabe øget debat om børnenes og børnefamiliernes levevilkår i Danmark.
 • - at sikre kvaliteten i daginstitutionerne
 • - at arbejde for en generel udbygning af daginstitutionsområdet, blandt andet pladsgaranti for alle
 • - at fungere som børnenes og forældrenes talerør, for dermed at medvirke til overholdelse og udbyggelse af børns rettigheder.

  Stk. 4.
  FOLA er uafhængig af partipolitik.

  § 2 - Medlemmer / Medlemsrettigheder

  Stk. 1.
  Som medlemmer af FOLA kan optages:
 • - Forældrenævn og dermed ligestillede sammenslutninger på kommunalt plan (i det følgende benævnt "forældrenævn")
 • - Forældrebestyrelser og forældreråd (enkeltinstitutioner)
 • - personlige medlemmer

  Stk. 2.
  Indmeldelse skal ske skriftligt.
  Kontingent skal være betalt senest 1 måned efter indmeldelse. Ved indmeldelse skal FOLA have oplysninger om nævnets bestyrelse/forretningsudvalg, vedtægter for nævnet samt oplysning om antal tilsluttede institutioner.
  For forældrebestyrelser skal FOLA have institutionens styrelsesvedtægt, samt oplysninger om bestyrelsens sammensætning. Udmeldelse skal ske skriftligt og senest 31.12. gældende for det kommende år.
  Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke.

  Stk. 3.
  Kun medlemmer der har betalt fuldt kontingent har medlemsrettigheder.
  Betalingsfristen er 1. marts det pågældende kalenderår.

  Stk. 4.
  Medlemmer kan søge om henstand eller nedsat kontingent. Overholdelse af en evt. aftale er betingelse for opretholdelse af medlemsrettigheder, herunder stemmeret på generalforsamling.

  Stk. 5.
  Medlemmerne har stemmeret til ordinær og ekstraordinær generalforsamling for det regnskabsår, der afsluttes på generalforsamlingen, når kontingentet for det pågældende regnskabsår er betalt rettidigt. l tilfælde af nedsat kontingent oppebæres stemmeret i forhold til det indbetalte beløb.

  § 3 - Kontingent

  Stk. 1.
  Kontingentet fastsættes af foreningens generalforsamling.

  Stk. 2.
  Kontingentet for et forældrenævn fastsættes i forhold til det antal institutioner som er tilmeldt forældrenævnet det foregående regnskabsår.

  Stk. 3.
  Generalforsamlingen kan fastsætte et maksimum beløb for forældrenævn.
  I så fald oppebærer det pågældende forældrenævn medlemsrettigheder i forhold til det indbetalte beløb.

  § 4 - Generalforsamling

  Stk. 1.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

  Stk. 2.
  Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, samt kritiske revisorer. Generalforsamlingen godkender/vedtager beretning, regnskab og budgetter samt indkomne forslag.

  Stk. 3.
  På generalforsamlingen skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

  1.Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
  2.Bestyrelsens beretning (fremlæggelse og afstemning)
  3.Regnskab (fremlæggelse og afstemning)
  4.Fremtidigt arbejde (fremlæggelse og afstemning)
  5.Indkomne forslag (fremlæggelse og afstemning)
  6.Budget og kontingent (fremlæggelse og afstemning)
  7.Valg af bestyrelse
  8.Valg af bestyrelsessuppleanter
  9.Valg af kritisk revisor

  Stk. 4.
  Beslutninger træffes ved almindelig flertal.
  Vedtægtsændringer kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for

  Stk. 5.
  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med seks ugers varsel.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden/kontoret i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
  Endelig dagsorden med regnskab, budget og indkomne forslag udsendes til medlemmerne på opfordring og offentliggøres på hjemmesiden.

  Stk. 6.
  FOLA's regnskabsår følger kalenderåret.
  Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor efter bestyrelsens valg.
  Der fremlægges budget gældende fra 1 januar efter kalenderåret for afholdelse af generalforsamling og 2 år frem.

  Stk. 7.
  På generalforsamlingen fastsættes kontingentet for de efterfølgende 2 kalenderår.
  Generalforsamlingen fastsætter også kontingent for personlige medlemmer.

  Stk. 8.
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 1/4 af samtlige medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter samme regler som det ordinære, se § 4, stk. 5.

  Stk. 9.
  Stemmefordeling på generalforsamlingen:
 • Enkeltinstitutioner har 1 stemme.
 • Forældrenævn. 2 medlemsinstitutioner udløser 1 stemme, dog således at ingen delegeret på generalforsamlingen kan besidde mere end 10 stemmer.

  § 5 - Bestyrelsen

  Stk. 1.
  Foreningens bestyrelse består af indtil 7 medlemmer samt 5 suppleanter valgt af og blandt de delegerede. Der kan højst være to bestyrelsesmedlemmer fra samme kommune eller forældrenævn i bestyrelsen.

  Stk. 2.
  Bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter skal have bopæl i Danmark.

  Stk. 3.
  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen + én vælges i ulige år og den anden halvdel vælges i lige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valg/Genvalg kan kun finde sted, såfremt den opstillede har barn i offentligt eller privat dagpasningstilbud.
   
  Stk. 4.
  Bestyrelsen vælger på sit første møde efter generalforsamlingen formand, næstformand og kasserer.

  Stk. 5.
  Foreningen tegnes af enten formand eller kasserer.
  Ved optagelse af lån kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

  Stk. 6.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed.

  Stk. 7.
  Bestyrelsesmøder skal afholdes når formanden eller halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Referat af møderne skal foreligge skriftligt.

  Stk. 8.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk. 9.
  Bestyrelsen kan nedsætte adhoc-grupper.

  § 6 - Opløsning af foreningen

  Stk. 1.
  Opløsning af foreningen kan kun finde sted på et ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal være indkaldt med det ene formål. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være tilstede. 2/3 af de fremmødte skal stemme for opløsningen.
  Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes et nyt med otte dages varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtigt efter samme stemmeafgivningsregler uanset antallet af fremmødte.

  Stk. 2.
  Ved opløsning af foreningen overgår dens midler til sociale formål efter den ekstraordinære generalforsamlings valg.
 • 2,318,818 Unikke besg