fbpx

Idékatalog til principper for god kommunikation på AULA

Guides til dig, der sidder med i en forældrebestyrelse eller et forældreråd

Idékatalog til principper for god kommunikation på Aula

Idékatalog til principper for god kommunikation på Aula

Har I brug for at arbejde med, hvordan I bruger Aula?

Dette er et eksempel på, hvordan et kodeks for god kommunikation på Aula kan se ud for en institution/klynge. Det skal læses som inspiration med eksempler, der gerne skulle afføde en god dialog i jeres egen institution.

I FOLA – Forældrenes Landsorganisation opfordrer vi til, at kommunikationen i Aula er et supplement til den daglige kommunikation på de fysiske møder og i samtaler, hvor forældre og medarbejdere deler viden om børnene.

Aula kan ikke erstatte den daglige kommunikation, for den daglige kontakt med personalet er værdifuldt for forældresamarbejdet. FOLA opfordrer altid forældrene til at ”gå til den nærmeste først”.

Det giver tryghed at have retningslinjer for god digital kommunikation, som forældre og medarbejdere kender. Derfor har vi lavet et idékatalog, som I kan arbejde med i jeres egen institution.

Har I brug for sparring, er I velkomne til at ringe til FOLA’s Forældrerådgivning på telefon 73 70 73 79.

Sådan bruger I idékataloget
Når I har besluttet jer at udarbejde et kodeks med principper for god kommunikation på Aula, er det op til jer, hvordan I gør og mulighederne er mange.
I kan vælge at arbejde med at som forældrebestyrelse, forældrebestyrelsen kan lave det som en workshop for alle forældre på et forældremøde og I kan aftale, at det kommer på som en årlig workshop på et forældremøde for at sikre, at alle forældre bliver introduceret til retningslinjerne.

Hver gang I møder disse tegn:
*TIL DEBAT*, er det en opfordring til, at I drøfter netop jeres holdning og får skrevet det ned, som I mener er vigtigt for jer.
*TIP !*: her har vi skrevet et forslag til, hvordan I kan formulere jer omkring et emne. Det er op til jer, hvor specifikke I mener, at I har behov for at være.

God arbejdslyst.

 

Idékataloget til
”Principper for god kommunikation på Aula - SÅDAN BRUGER VI AULA”

Vores mål
Vores mål med kommunikationen på AULA er:

• At det er enkelt og forudsigeligt for alle forældre at holde sig opdateret omkring de praktiske dele af deres barns dag i institutionen
• At forældrene orienterer institutionen om væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnets dag i institutionen
• At alle forældre og medarbejdere kender institutionen/klyngens retningslinjer for, hvordan vi kommunikerer digitalt

*TIL DEBAT*: Hvad er jeres mål med kommunikationen på Aula?

 

Principper for vores brug af Aula
Kommunikationen i Aula skal supplere de fysiske møder og samtaler, hvor forældre og medarbejdere deler viden om børnene. Det er ikke en erstatning for den daglige kommunikation.

Vi anvender ikke Aula til at løse konflikter eller til personlig kritik af medarbejdere, andre forældre eller børn. Bekymrede forældre tager personlig kontakt til rette vedkommende efter princippet ”Gå til den nærmeste først”. Start med personalet på barnets stue, derefter rettes henvendelse gennem Aula til den pædagogiske leder med fokus på løsning af problemet. Derpå forældreråd, klyngeleder, pædagogisk konsulent eller lignende.

For at sikre den gode dialog på Aula, opfordrer vi til at:

• Vi undlader at kommentere på hinandens børn
• Skrive beskeder i en anerkendende og positiv tone
• Overveje dit ordvalg og skriv ikke i affekt
• Undgå brug af ironi og indforståede vendinger
• Målrette beskeder og henvendelser til relevante modtagere

 

*TIL DEBAT*: Hvad er jeres principper for brug af Aula?
*TIL DEBAT*: Hvad er en god dialog for jer?

 

Ansvarsfordeling vedrørende Aula
- Institutionens ansvar
• Institutionen og medarbejderne har ansvaret for, at kommunikationen i Aula følger klyngens principper, så forældre kan og vil bruge Aula
• Institutionen hjælper alle forældre med at komme på Aula.
*TIP !*: I vores institution kan du tage kontakt til enten lederen eller Sara på blå stue eller Peter på lilla stue, når du skal have hjælp til Aula.
• Institutionen dokumenterer den pædagogiske praksis i galleri.
• Institutionen holder forældrene opdaterede om barnets trivsel, udvikling og læring.
• Institutionen er opmærksom på, at informationer sendes til rette modtagere, så vigtig viden ikke forsvinder i mængden af opslag om andres børn.
• Institutionen lægger oplysninger, der ikke er til diskussion som opslag og fjerner mulighed for kommentarer samt sender oplysninger, hvor der skal bruges et svar i beskeder i stedet.
• Institutionen opretter postkasser i Aula til alle stuer.

*TIL DEBAT*: Hvad mener I, at institutionens rolle og ansvar bør være vedrørende brug af Aula?
*TIL DEBAT*: Hvordan kan jeres institution være med til at bidrage til, at informationerne når forældrene?
*TIL DEBAT*: Hvordan kan jeres institution være med til at understøtte forældresamarbejdet gennem Aula?
*TIL DEBAT*: Hvilken information på Aula kan være relevant at finde andre steder – og hvor?

 

- Forældrenes ansvar
• Forældre holder institutionen orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnets trivsel enten personligt eller via stuens fællespostkasse.
• Forældre holder sig orienteret om stuens hverdag og begivenheder igennem opslag i overblikket i Aula.
*TIP !*: I vores institution forventer vi at forældre orienterer sig i Aula mindst to gange om ugen, gerne mandag og torsdag.
• Forældre indkaldes til forældremøder, forældresamtaler og statussamtaler via kalender i Aula.
*TIP !*: Her kan også lægges informationer om lukkedage, store plantedag, klippeklistre og sommerfest.
• Forældre kan orientere sig om stuens pædagogiske arbejde og dagligdag i galleri i Aula.

*TIL DEBAT*: Hvad mener I, at forældrenes rolle og ansvar bør være vedrørende brug af Aula?
*TIL DEBAT*: Hvordan kan forældrene være med til at understøtte forældresamarbejdet gennem Aula?
*TIL DEBAT*: Hvor skal forældrene orientere sig i forhold til lukkedage, fællesdage mv.?
*TIL DEBAT*: Hvilken information på Aula kan være relevant at finde andre steder – og hvor? Hvad er forældrenes behov?

 

Sådan kontakter forældrene institutionen i Aula
• Husk princippet om at ”gå til nærmeste først”!
• Stuens personale kontaktes via beskedsystemet, hvor der skrives til stuens fællespostkasse (navn på stuen efterfulgt fællespostkasse).
*TIP !*: Diskuter gerne, om forældre i jeres institution skal skrive til fællespostkassen eller om de kan kontakte en specifik medarbejder, der er relevant for deres barn.
• Den pædagogiske leder kan kontaktes via beskedsystemet.
• Forældrebestyrelsen og forældreråd kan kontaktes via beskedsystemet. Se overblik over medlemmerne i fælles filer. Det er den daglige leders ansvar at sørge for, at disse oplysninger er tilgængelige for alle forældre.
*TIP !*: Der kan der oprettes en ”stue”, der hedder forældreråd eller -bestyrelse, hvor personale, forældre og leder kan kommunikere.

*TIL DEBAT*: Hvordan kan forældrene give feedback til institutionen på, hvis de oplever, at der kommer mange irrelevante beskeder? – og hvordan kan det løses?

De næste skridt
• Principperne formidles af leder til forældre og medarbejdere, og denne har altid ansvaret for at videreformidle principperne til nye forældre.

*TIL DEBAT*: Hvordan skal jeres principper formidles til forældre, leder og personale?
*TIL DEBAT*: Skal principperne være en årlig workshop, så vi sikrer, at vores principper følger husets udvikling og behov? – og hvem skal deltage?
*TIL DEBAT*: Hvordan får nye forældre (indkøring i vuggestue, tilflytning mv.) jeres principper? Velkomstbrev, undervisning, mail eller andet?

 

Mulighed for rådgivning og sparring for forældre
Mange har svært ved at se, hvad de skal bruge FOLA, Forældrenes Landsorganisation, til – indtil udfordringerne opstår.

FOLA er Danmarks vigtigste organisation, hvis vi selv skal sige det, for vi er den eneste interesseorganisation for forældre i Danmark med børn i dagtilbud, SFO og klub - en slags forældrenes fagforening.

FOLA’s Forældrerådgivning står klar til at rådgive eller give sparring til alle forældre med børn i dag- og fritidstilbud.

Om FOLAs Forældrerådgivning:
Hos os giver vi anonym rådgivning til forældre og andre pårørende, der oplever, at de og deres børn har problemer i institutionen. Vi lytter til dine spørgsmål og bekymringer, og sammen finder vi de muligheder og løsninger, der hjælper dig og dit barn bedst videre. Sammen tager vi første skridt.

Har I spørgsmål eller behov for sparring i processen med at udarbejde jeres ”Principper for god kommunikation på Aula”, kontakt Forældrerådgivningen hos FOLA på telefon 73 70 73 79.

FOLA uddanner også forældrebestyrelser
Som forældrebestyrelse er der nogle virkelig gode muligheder for at få indflydelse på ens barns dagtilbud. Men man skal kende sine kompetencer, før man kan anvende dem!
Vi hjælper med at oversætte kompliceret lovstof og formuleringer som "indstillingsret" og "anvendelse indenfor budgetrammen", til konkrete opgaver og handelmuligheder for jer forældre.
Vi styrker samarbejdet internt i bestyrelsen og med resten af huset, så jeres forældresamarbejde kan blomstre til glæde for hele husets familier og personaler. 
Se mere om vores forældrebestyrelseskursus her.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved