fbpx

Nyheder

Her kan du læse pressemeddelelser, nyhedsbreve og andre af FOLAs indslag i den offentlige debat.

FOLA indkalder til ekstraordinær generalforsamling

FOLA indkalder til ekstraordinær generalforsamling
Dato: Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 12.30.
Sted: Online

Dagsorden:
1. Formalia
2. Godkendelse af vedtægtsændringer
3. Valg af organisatorisk næstformand

Ønsker du at deltage, kan du sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. til og med lørdag kl. 09.00, og vi vil sende en mail til dig med link til mødet.
Vi afholder mødet på Microsoft Teams, hvorfor vi anbefaler, at du downloader app’en i god tid forinden.

Linket til den ekstraordinære generalforsamling kommer også på FOLAs facebookside: ”Fola – Forældrenes Landsorganisation”.

Vel mødt.

Hilsen
Signe Nielsen, formand for FOLA.
Tlf. 4012 9809

Pressemeddelelse: Statstilskud til minimumsnormeringer presser ikke velfærden

Statstilskud til minimumsnormeringer presser ikke velfærden

FOLA - Forældrenes Landsorganisation bliver kontaktet af lokale forældreorganisationer og menige forældre, som desværre er blevet fejlinformerede fra deres kommune. Forældrene har fået at vide, at statstilskuddet til minimumsnormeringer betyder serviceforringelser for eksempelvis ældre og mennesker med handikap. FOLA vil gerne have den misforståelse ryddet af vejen og har derfor kontaktet børne- og undervisningsministeriet. Ministeriet slår fast overfor FOLA, at det ikke vil være nødvendigt for kommunerne at reducere udgifterne på andre serviceområdet for at kunne anvende midler til minimumsnormeringer

“Vi er glade for svaret fra ministeriet, men heller ikke overraskede. Selvfølgelig betyder et statstilskud, at pengene gerne må bruges uden, at det går ud over andre. Det er faktisk ret uheldigt, at en så alvorlig misforståelse florerer. Det kan jo virkelig give anledning til ufrugtbare hundeslagsmål om ressourcerne, ” siger Signe Nielsen Formand for FOLA, Forældrenes Landsorganisation

I Forældreorganisationen håber man, at udmeldingen får nogle kommuner til at genbesøge deres budgetter for at bruge hele rammen for bedre velfærd for alle borgere.

“Som forælder er det virkelig ubehageligt at blive beskyldt for at tage penge fra de ældre for at give til sine børn. Og sådan er det heller ikke. Nu er det slået fast engang for alle. Det er et dejligt budskab til kommunerne, at de kan investere i børnene uden at bekymre sig over, at det vil gå ud over andre områder," siger Signe Nielsen

Citat fra svar fra ministeriet: Det vil “hverken for indfasningsårene 2020-2023 eller fra 2024 og frem være nødvendigt for kommunerne at reducere udgifterne på andre serviceområder for at kunne anvende midlerne til minimumsnormeringer.”

Læs hele svaret fra børne- og undervisningsministeren.

For yderligere kommentarer, kontakt Signe Nielsen, Formand for FOLA. Mobil 40 12 98 09.

Høringsvar vedrørende lov om ændring af dagtilbudsloven

Den 21.09.2021 indsendte FOLA dette høringsvar til Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende ny opgørelse af normering og tilsyn i forbindelse med høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data).


Høringssvar fra FOLA, Forældrenes Landsorganisation

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (minimunsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data)


Om minimunsnormeringer i dagtilbud

FOLA bakker op om lov om minimunsnormeringer, og ser frem til at denne indskrives i dagtilbudsloven. Det er afgørende, at der også for dagtilbud sikres en minimumsstandart for antallet af børn pr. voksne.
Minimumsnormeringer angiver en hensigtsmæssig normering målt ud fra børns alder på det ikke-specialiserede område. Minimumsnormeringer angiver således den grundnormering, som bør være i alle dagtilbud. Derfor vil det også være hensigtsmæssigt at opgøre minimumsormeringer på institutionsniveau. Vi ser frem til dette behandles i 2023.
FOLA anerkender, at der ikke for nuværende er tilgængeligt data, der gør det muligt at opgøre minimunsnormeringer på insitutionsniveau.

I forslaget foreslås det, at børne- og ungeministeriet vil få bemyndigelse til at fastsætte den specifikke opgørelsesmetode for minimumsnormeriger.

➢ FOLA anbefaler, at børne- og ungeministeriet sender opgørelsesmetoden i høring blandt relevante parter. Den nye opgørelsesmetode bør så vidt muligt spejle en virkelighed, som børn og forældre finder genkendelig.

FOLA bakker op om følgende elementer i den nye opgørelse af normering:
• At pædagogiske personaleressourcer og børn opgøres som fuldtidsækvivalenter
• At pædagogiske medarbejdere finansieret af den statslige pulje til sociale normeringer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner ikke tælles med i opgørelsen.
• At børn tælles som vuggestuebørn i normeringshenseende indtil de er fyldt 3 år. FOLA opfordrer til, at det i denne sammenhæng også anføres at børn, der fylder 6 år, mens
de går i dagtilbud, fastholder normeringen fastsat til børn i alderen 3-6 år.

FOLA anser følgende for problematisk i den nye opgørelse af normering:
• At lovforslaget lægger op til, at lederne skal tælle med 0,85 procent i normeringsopgørelsen på 1:3 og 1:6.

FOLA mener, at det kun er personale, som er sammen med børnene, der bør tælles med i opgørelsen af normering, som jo i denne sammenhæng angår antal børn pr. ansat.


FOLA anbefaler at følgende indskrives i lovteksten:
➢ At fagpersoner med særligt rettede inklusionsopgaver ikke tælles med i normeringsstatistikken.

Skoleudsættelse – Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke er skoleparat?

I Danmark er der ikke skolepligt men undervisningspligt.

Undervisningspligt betyder, at børn har pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Som folkeskoleloven er skal et barn begynde i skole den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Som forældre er det jer, der kender jeres barn bedst, og det er ikke alle forældre, der oplever, at deres barn vil være skoleparat i 6-årsalderen. Men hvad gør man så?

Der kan være flere faktorer, der spiller ind. Ofte er der også flere forhold, der gør sig gældende. Det handler først og fremmest om barnets udvikling. Her har man mulighed for at søge om skoleudsættelse. Man kan søge om udsættelse, så længe der er et pædagogisk og udviklingsmæssigt belæg for det.

Hvornår bør I overveje skoleudsættelse?

Som forældre kan I have en klar fornemmelse om, at skoleudsættelse er det helt rigtige, men mange kommer faktisk i tvivl. Særligt, hvis ens barn leger godt sammen med en børnegruppe, der skal starte i skole, og derfor gerne vil følges med dem. Men for nogle børn kan det være givende at vente et år med at komme i skole og dermed fortsætte i børnehaven et år mere.

Er du i tvivl om dit barns skoleparathed? Første skridt er at få talt med dit barns pædagoger. Det er barnets pædagoger og institutionens leder, der er bindeleddet til selve ansøgningen om skoleudsættelse. Som nære kontakter til dit barn i hverdagene, kan de hjælpe jer med den faglige begrundelse. De kan samtidig hjælpe jer med at afklare, om der er en reel grund til at skoleudsætte.
Hvordan kan pædagogerne hjælpe?:
• Pædagogerne kender dit barn godt og har kendskab til de forventninger, der vil blive stillet til det i skolen.
• Pædagogerne kender til barnets udfordringer, der kan være relateret til eksempelvis sprog, udvikling, socialisering, generel skoleparathed eller andet.
• Barnets pædagoger kan hjælpe jer med at udforme de rette argumenter for skoleudsættelse.

Skoleudsættelse og regler
Når beslutningen er truffet, i samråd med pædagogerne, om at udsætte barnets skolestart, skal I som forældre gå til lederen i jeres barns institution. Lederen vil herefter hjælpe jer med at få adgang til et ansøgningsskema om skoleudsættelse. Som forældre er det jeres opgave at sørge for, at skemaet indeholder alle de nødvendige oplysninger.
Herefter skal børnehaven, i samråd med jer forældre, udarbejde en handleplan, der beskriver hvordan man kan understøtte barnets udvikling det sidste år i børnehaven. I skal også give samtykke til, at handleplanen bliver vedlagt ansøgningen.
Når skemaet er færdigudfyldt, skal det afleveres på barnets distriktsskole. Dette gælder uanset, om barnet skal starte på distriktsskolen eller en anden skole. Skolelederen vil herefter enten godkende eller afvise ansøgningen om skoleudsættelse. Bemærk, at afgørelsen ikke kan ankes. Når skolelederen er nået frem til en beslutning, vil I modtage svar pr. brev eller mail.

Processen i korte træk
• Folkeskoleloven foreskriver, at børn skal starte i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år
• Er du i tvivl om dit barn skal skoleudsættes, skal du tale med pædagogerne i dit barns institution
• Pædagogerne hjælper jer med vurderingen af barnet – og om der er behov for skoleudsættelse
• Er der enighed mellem pædagoger og forældre om en skoleudsættelse, skal du have fat i lederen af barnets institution, der hjælper jer med ansøgningsskemaet
• Ansøgningsskemaet afleveres til skolelederen på barnets distriktsskole.
• Afgørelsen kommer til jer pr. brev eller mail

Har du behov for at tale med nogen om dine tanker om dit barns skoleudsættelse eller 

FOLA om tilsyn og forældresamarbejde i dagtilbud. En artikel i "Børns Hverdag"

Tilsyn og forældresamarbejde er for FOLA to vigtige mærkesager. For FOLA er det en naturlighed, at forældrene tages med ind i maskinrummet i dagtilbuddene; - også når der er tilsyn.

Pressemeddelelse: Forældretilfredshedsundersøgelsen rammer skævt

Baggrund: Indenrigs- og Boligministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. Tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud gennemføres af Danmarks Statistik for Indenrigs- og Boligministeriet i vinteren 2021-2022. Resultaterne ventes at være klar i foråret 2022.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os