fbpx

Nyheder

Her kan du læse pressemeddelelser, nyhedsbreve og andre af FOLAs indslag i den offentlige debat.

Tilsynspolitik  

Tilsyn i dagtilbud er til for børnenes skyld.

Som forælder er det noget af en tillidserklæring at aflevere sit barn i et dagtilbud. Vi forventer, at dagtilbuddet fungerer, at vores børn får omsorg og nærvær og at de bliver mødt der, hvor de er. Vores børn skal opleve sig set, hørt og taget alvorligt. Vi forventer, at der er styr på tingene, fordi vi grundlæggende har tillid til systemet. Det mener vi i FOLA, at man som forælder som hovedregel også kan have.

Vi mener samtidig også, at der skal være en form for garanti. Der er også brug for, at institutionerne udvikler sig, så de altid er på højde med situationen og udviklingen i samfundet. Institutionerne skal derfor altid være kritisk konstruktive i tilgangen til deres eget virke. Indimellem er der brug for et blik udefra - et puf, et mindre skub og i helt særlige tilfælde et spark, - eller i hvert fald en nøje tilrettelagt handlingsplan, som der følges helt systematisk op på.

Et veltilrettelagt, fagligt og forskningsbaseret tilsyn er afgørende for, at vi forældre kan vide at tingene fungerer. Tilsynet skal gennemføres af konsulenter, som har pædagogfagligheden på plads, samtidig skal konsulenten have et solidt kendskab til strukturen i den kommune, som tilsynet gennemføres i. Tilsynet skal være systematisk og så vidt muligt objektivt. Det er også vigtigt med en hyppighed, som sikrer, at tingene ikke kan nå at køre helt skævt.

Helt afgørende er det at forældrene inddrages i tilsynet, og at der er fuld åbenhed om de forhold, som tilsynet har afdækket. Det skal være en selvfølge, at der følges op på alle tilsyn, som har anmærkninger i forhold til kvaliteten.
For FOLA er det naturligvis også afgørende, at tilsynet ikke detailstyrer, men give rum til pædagogisk og værdimæssig forskellighed. Et tilsyn må ikke betyde mere kontrol, bureaukrati eller mistillid – tilsynet er til for børnene skyld.

Tilsyn kvalitet FOLA 

 

FOLA arbejder for et tilsyn, som kommer hele vejen rund om forhold i institutionen
Vi anbefaler derfor, at tilsynsmodellerne tilrettelægges, så der inkluderes observationer, vurderinger og målinger, som angår både struktur-, proces- og resultatkvalitet:

Strukturkvalitet er de forhold, den pædagogiske praksis arbejder indenfor. Det kunne f.eks være fysiske rammer, normering og uddannelse af personalet.
Proceskvalitet handler om den pædagogiske kvalitet i f.eks. interaktioner mellem børn og voksne og børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg og aktiviteter.
Resultatkvalitet handler om, om børnene bliver skoleparate og udvikler, f.eks sproglige kompetencer af at gå i dagtilbud.

 

børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg

 

FOLA arbejder for ensartethed, systematik, objektivitet og åbenhed
- Tilsynet skal være observerende, det skal indbefatte både og uplanlagte besøg.

- Tilsynet skal foretages af en uvildig konsulent (ansatte, som ikke er ledere af dagtilbuddet)

- Tilsynet skal foregå ud fra faste parametre

- Tilsynet skal være dialog og tillidsbaseret, men samtidig skal det også være uvildigt og så vidt muligt objektivt. Det skal sikres, at et tilsyn aldrig alene sker i ledelseslinjen.

- Et tilsyn som afdækker forhold, der skal ændres, skal følges op af en nøje tilrettelagt handlingsplan, hvor der er angivet præcise datoer for den videre proces.
Forældrerådet/bestyrelsen skal have mulighed for at deltage i samtaler om tilsynet og de skal udarbejde en udtalelse, som skal vedlægges tilsynet inden den endelige rapport sendes til forvaltningen.

- Et tilsyn bør også orientere sig i forhold til forhold som personalefravær og personaleudskiftning og forældre, som fravælger institutionen, samt eventuelle forældreundersøgelser

- Tilsynsrapporter skal være offentligt tilgængelige.

Endvidere er et tilsyn ikke altid tilstrækkeligt, derfor arbejder FOLA også for en telefonlinje i staten, som forældre kan ringe og klage til, når det ikke længere er muligt at komme videre af dialogens vej. Det vil sige, at alle almindelige arbejdsgange skal være afprøvet herunder kontakt til bestyrelsen, henvendelse til ledelse både i institutionen og på forvaltningsniveau inden den statslige mulighed benyttes.

 

Links:
EVAs 3-delte kvalitetsbegreb: https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitet-dagtilbud-pointer-forskning

Kvalitet i dagtilbud

FOLA’s holdning til kvalitet i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Alle går ind for, at der skal være høj kvalitet i dagtilbud. Men måske er alle ikke helt enige i, hvad kvalitet egentlig er eller hvad der skaber det bedste udgangspunkt for kvalitet.

Fra FOLAs perspektiv - forældrenes perspektiv – er kvalitet i dagtilbud nøje forbundet med børnenes trivsel. Det er det altafgørende.

Som forælder er vi optaget af, at ens barn virker glad og tilfreds, og har gode og spændende oplevelser i løbet af dagen, der styrker den naturlige udvikling. Vi synes, at kvalitet er god, hvis vores børn har gode venner og godt kan lide ‘de voksne’. Som forældre vil vi gerne føle os velkomne, og vi vil gerne lyttes til og anerkendes. Personalet skal møde os i det, som er vores afsæt, nemlig at vi altid vil vores børn det bedste. Vi vil også gerne have, at kommunikationen er velafstemt, så vi kan følge med i det, der foregår i institutionen.

Er det meget forlangt?

Det synes vi faktisk ikke, for det er sådan samfundskontrakten med os forældre virker. Institutionerne gør det muligt for os at deltage på arbejdsmarkedet, og imens vi gør det, så sikrer de ansatte vores børns trivsel, læring og udvikling. 

 

kvalitet i dagtilbud


Det står også klart, at hvis den kvalitet, som vi som forældre forventer, skal være tilstede, så kræver det, at der er nok tilstedeværende ansatte sammen med vores børn.
- Der skal være gruppestørrelser, som sikrer nærvær og sammenhæng.
- Der skal være en organisering i institutionen, som skaber ro og klarhed.
- Der skal også være gode fysiske inde og ude-miljøer, og sikkerheden skal naturligvis være på plads.
- Der skal både være ture ud af huset og spændende muligheder i hverdagen, ja, og naturligvis skal der være plads til ‘bare’ at lege.
- Uddannelsesniveauet skal være højt blandt de ansatte - så de pædagogiske aktiviteter og tilgangen til børnene altid sker ud fra viden om børns behov og udvikling.
- Forældresamarbejdet skal være veltilrettelagt og fagligt funderet.

Det er klart, at det, som vi forældre insisterer på kræver en sund økonomi og en god ledelse.

FOLA arbejder for kvalitet i dagtilbud


FOLA ARBEJDER FOR:

Minimumsnormeringer ved lov

Minimumsnormeringer skal sikre det enkelte barn voksenkontakt tilpasset barnets alder og individuelle behov.

I FOLA ser vi aftalen om minimumsnormeringer (finansloven 2020), som et afgørende skridt mod bedre normeringer. Ikke fordi minimumsnormeringerne løser alle problemer, men fordi minimumsnormeringer er en prop og en bund; - et værn mod besparelser.

I FOLA ønsker vi 1 voksen til 3 børn i vuggestuen (0-3 år) og 1 voksen til 6 børn i børnehaven (3-6 år). 

Minimumsnormeringer angiver et minimum, en grundnormering, og må selvsagt gerne øges, hvis der er behov for det.

For FOLA er det afgørende, at der tages afsæt i det tilstedeværende personale, som arbejder direkte med børnene, når der tælles ‘voksne’. Syge, ansatte på orlov, ledere, administration, rengøring, køkkenpersonale mv. skal ikke tælles med. Danmarks Statistiks opgørelse forholder sig til udgiftsniveau og antallet af ansatte. Vi forældre forholder os til det personale, som er sammen med vores børn. Det er det afsæt, som vi ønsker i nye nationale opgørelser.

 

Bedre og mere forældreinddragelse

Gode relationer og et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale understøtter børnenes trivsel og udvikling, fordi det skaber sammenhæng mellem barnets hverdag i dagtilbuddet og hjemmet. Forskningen viser, at jo højere forældreinvolvering i børnenes hverdag, desto mere udvikler børnene deres kognitive og sociale kompetencer. Derfor arbejder FOLA for at styrke forældreinddragelsen og forældresamarbejdet. Forældresamarbejde af høj kvalitet er kendetegnet ved tillidsbaseret kommunikation, som er præget af åbenhed, dialog og gensidighed.

Samarbejdet med forældre skal være velfungerende på alle niveauer både i den daglige kontakt mellem forældre og ansatte, på de planlagte forældresamtaler og forældremøderne og i forhold til det formaliserede, demokratiske samarbejde, som sker i råd og bestyrelser.


Mindre børnegrupper
Vi ved fra forskning, at små børnegrupper giver tættere voksenkontakt. Små børnegrupper betyder nemlig mere voksenkontakt med fokus på udvikling, samtale, understøttelse i stedet for, at der fokuseres på at beskytte børnene for fare og mod konflikt. Under Coronakrisen har vi set, hvordan små børnegrupper har skabt tryghed hos mange børn. En sidegevinst er at mindre børnegrupper giver mindre smitte og deraf færre syge børn.

Høj hygiejnestandard
FOLA arbejder for at dagtilbuddene skal leve op til SST retningslinjer. Så vi kan nedbringe antallet af sygedage for både børn og voksne (ansatte og forældre).

Mere gennemsigtighed
Gennemsigtighed er vigtig for forældre, når de skal vælge institution. Derfor arbejder FOLA for, at dagtilbuds normeringsstatistikker, pædagogiske læringsplaner og tilsynsrapporter skal være frit tilgængelige på hjemmesiderne.

Høj andel af uddannet personale
FOLA går ind for, at minimum 70% af personalet skal være uddannet.

Generalforsamling 2021 -materiale

Så er det tid til årets generalforsamling. Hvis du er medlem, kan du stadig nå at melde dig til. Skriv til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Tidspunkt 23. marts 2021 kl. 20.00 - online

 

Dagsorden er jf. vedtægter

 1. Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og budget. 
 4. Indkomne forslag
 5. Valghandlinger:
  • Valg af formand (
   • Signe Nielsen, København er på valg – modtager genvalg)
  • Valg af 2 næstformænd med plads i forretningsudvalget
   • Sarah Winther Brandt-Kofoed, Egedal
    opstiller 
   • Sofie Bak, Aarhus, er ikke på valg
  • Valg af bestyrelse
   • Ikke på valg i år:
    • Ida Munch Jacobsen, København,
    • Birgitta Gomez Nielsen, Fredensborg
    • Anne Dahl Thing, Egedal
    • Sophie Mogensen, Aarhus
   • På valg i år:
    • Anne Grøndahl, Aarhus (genopstiller)
    • Mika Rye, Gentofte (genopstiller),
    • Karsten Wolgemuth, Sønderborg (genopstiller) og
    • Thomas Graven, Odense ( genopstiller ikke).
    • Sakse Ravnskov Andersen (genopstiller ikke).
   • Opstiller:
    • Denise Andersen, Allerød 
    • Stine Andersen, Næstved 
    • Nanna Konnerup, Frederikssund
    • Camilla Sørensen, Assens
    • Maja Hvidtfeldt Håkansson,  København.
  • Valg af bestyrelsessuppleanter
 6. Fremtidigt arbejde.
  • Oplæg ved Formanden
 7.  Eventuel

Brev til beskæftigelsesministeren

Januar 2021

LÆS  VORES BREV TIL BESKÆFTIGELSESMINISTEREN.

 

Til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, Beskæftigelsesministeriet

Kære Peter Hummelgaard

Vi skriver til dig, fordi vi allerede nu kan forudse, at forældrene vil komme i klemme, hvis de som følge af de nye COVID19 retningslinjer skal være hjemme i selvisolation i 14 dage med børn som har været i nærkontakt.

Regeringens strategi bør derfor hvile på realistiske forventninger til, hvordan vi alle kan bidrage til de fælles mål. Tiltagene virker bedst, hvis der er rimelige og lige muligheder for adgang til at holde sine børn hjemme i 14 dages selvisolation. Det vil langt fra være alle arbejdsgivere, som uden en økonomisk kompensation kan tillade at medarbejdere er hjemme i 14 dage med hjemsendte børn, hvis de er nærkontakt til en smittet med B117 varianten.

Vi er i kontakt med mange forældre, som fortæller, at de ikke kan få enderne til at mødes, fordi der stilles modstridende krav fra myndighedernes og arbejdsgivernes side om både at skulle passe egne børn og samtidig møde på arbejde.

Det hænger ikke sammen for børnefamilier, hvis deres ellers raske børn sendes hjem grundet smitte i dagtilbuddet, og de så skal blive hjemme indtil 2 testsvar på 6 dagen eller endnu værre blive hjemme i 14 dage uden sygdom. Det kan betyde, at vi som forældre bliver bedt om at gå hjemme i meget lang tid med raske børn. Samtidig er der ingen aftaler, der sikrer forældrene ret til at være hjemme med deres børn. Mange arbejdspladser har svært ved at udvise den nødvendige fleksibilitet, og der er allerede trukket store veksler på forældrenes muligheder for at bruge ferie, afspadsering m.v. i 2020.

Vi bliver derfor nødt til at finde en mere bæredygtig fælles løsning, der tager balanceret hensyn til sundhed, økonomi og børnenes trivsel. Lad os sikre en bæredygtig samfundsmæssig ramme for den videre håndtering af problemet, inden det rammer for mange. Der er jo ikke udsigt, til at smitterisikoen forsvinder lige med det samme.

Konkret foreslår vi følgende:

 • Alle forældre får ret til at gå hjemme med syge børn eller børn, der er sendt hjem fra dag og fritidstilbud grundet Covid-19, i op til 60 dage, ligesom ved alvorlig sygdom, så forældrene ikke risikerer at blive fyret grundet for meget fravær.
 • Når vi ønsker at stoppe smittespredningen, så bør vi ikke lade familiernes økonomi være afgørende for om de kan bidrage effektivt til at nå de fælles mål. Covid-19 har i forvejen en farlig social slagside, som vi må tage et samfundsmæssigt ansvar for at modvirke. Mange forældre har ikke råd til at undvære deres indtægt for at holde børn hjemme gennem længere tid. Her indstiller vi til, at regeringen evt. i samarbejde med arbejdsmarkedets parter vil sørge for, at der gives en passende økonomisk kompensation ved mistet arbejdsindtægt, når der er hjemsendte børn grundet Covid-19. Vi ved ikke, hvor og hvornår, der næste gang opstår lokale udbrud, men vi må forvente, at de kommer – især B117. Her kunne en udvidelse af reglerne om sygedagpenge eller en lignende foranstaltning fjerne unødige barrierer for den fælles indsats som forældre i stigende grad bliver bedt om at yde.

FOLA stiller fortsat gerne vores viden til rådighed i forbindelse med udvikling af fælles løsninger.

Ingen af os har skylden for denne sundhedskrise, men vi må løse den sammen.

Venlig hilsen

Signe Nielsen                                            

Formand i FOLA                                         

                    

FOLA: Mere SFO til vores børn

Skoleledernes formand,Claus Hjortdal foreslår at lade nødundervisningen  fortsættenår børnene kommer tilbage i skole.Han nævner,at der kan fokuseres på færre fag og at de mindste elever undervises i små holdDet er gode forslag, mener man i FOLA, men de kan ikke stå alene.I FOLA, som er forældrenes interesseorganisation på dag- og fritidsområdet, efterlyser man fokus på at genetablere trivsel og fællesskaber.

Når børnene kommer tilbage i skole, skal der selvfølgelig tjekkes op på det faglige. Men vi må ikke stirre os blinde på den vinkelTrivsel og fællesskab kommer i mine øjne først, fordi det er børneliv, vi har med at gøre, og børn lærer bedstnår de trives,” siger Signe NielsenFormand for FOLA, Forældrenes Landsorganisation

I FOLA ønsker man i forbindelse med den kommende genåbning af skolen at udvideSFOtiden og sikre mere pædagogisk personale i SFOerneBørnenes leg er ifølge FOLA nøglen til at genetablere de sociale relationer børnene imellem.

En kortere, mere fokuseret skoledag kombineret med fokus på det sociale i SFOengiver meningMed en kortere skoledag følger nemlig mere SFOtid. Det vil være guld værd for vores børn efter så lang tid med få sociale kontakterBørn finder bedst hinandennår de leger, derfor skal der være bedre tid til at legePersonalet får den vigtigste opgave overhovedetde skal nemligunderstøtte, at vi får alle børnene med, når de sociale fællesskaber genetableres. Vi skal stå klar til at hjælpe også de mere usikre børn medMen normeringen i SFOerne, rækker ikke til at nå alle børn. Det skal der rettes op på nu, ellers taber vi børn på gulvet, og det kan vi ikke værre bekendt, siger Signe Nielsen

Flere følte sig ensomme under  Corona viser flere større kortlægninger af børnenes trivsel. 

Det er altså bekymrendenår man ser sine børn miste modet, eller når de er bange for at miste deres venner. Det tror jeg, at vi er mange forældresom allerede nu oplever. De børn, som var udsatte allerede inden har haft det hårdt alt for længe. Selv om mange har været i nødpasning, så er det jo ikke nødpasningsfællesskabetder skal bygges videre på. Fællesskaberne skal være for alle; de skal inkludere alle. Det bliver altafgørende for den samlede trivsel blandt vores børn, at vi har fokus på at få alle med igen. SFO'erne  er for mig at se nøglen,” siger Signe Nielsen

 

For flere kommentarer kontakt Formand Signe Nielsen på 401299808

 

 

 

Dimensionering fra et forældreperspektiv

Vi får en del henvendelser omkring hvilke muligheder og regler der gælder for den såkaldte dimensionering af dagtilbud. Vi vil her prøve at gennemgå retningslinjerne for dimensioneringer, som de ser ud nu (8/1-2021)

Vi starter først med ordet: Dimensionering betyder at man skruer op og ned for kapaciteten svarende til det, der er muligt. Der er åbnet for den mulighed i forbindelse med corona.  Vi vil have at det er nærmeste leder, der beslutter om dimensioneringen skal ske.

Hvordan er reglerne nu?

Hvis man har et smitteudbrud eller andre corona-relaterede udfordringer, kan institutionen vælge at dimensionere. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvem der skal tage den endelige beslutning. I vejledningen står der at det er kommunalbestyrelsen, men de kan vælge at uddelegere den beslutning.

I FOLA mener vi at beslutningskompetencen skal ligge hos nærmeste leder, der sammen med forældreråd/bestyrelser bestemmer endeligt.  Sådan er det desværre ikke alle steder nu og nogle institutioner oplever desværre et nej til dimensionering.

Dimensioneringen kan ifølge retningslinjerne ikke bare vælges frit. Der skal vægtige grunde til og der skal afsøges kapacitet på tværs af kommunens tilbud. I vejledningen står der helt præcist  ”En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at ikke alle børn kan være i tilbuddet på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte nødvendige covid-19-foranstaltninger. Der kan altså kun dimensioneres, hvis man ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen. ”

 

Ligesom at dimensioneringen med begrundelse efterfølgende skal offentliggøres på instituionens hjemmeside og indberettes til undervisningsministeriet (den sidste del er der dispenseret fra frem 17/1-2021). Det ærgrer os, at der er så snævre begrænsninger på dimensioneringsmuligheden, for vi mener at det bør kunne gøres nemmere i denne tid og at denne strenge udlægning afholder institutioner fra at gøre det.

En anden ting, der kunne tænkes at afholde flere fra at benytte dimensioneringen, er at det i udgangspunktet betyder, at vi forældre skal have pengene tilbage. Der er med andre ord et indbygget incitament til at afstå fra dimensioneringen, som vi også finder problematisk. Vi vil gerne have at fokus i højere grad handlede om børnenes trivsel under corona, end om det er fysisk muligt at passe dem. Dimensioneringsmuligheden kan derfor med fordel lempes. Det ville give plads til lokale løsninger under lokale forhold. 

Private institutioner afgør selv dimensionering med respekt for deres vedtægter, og det samme gælder for en eventuel tilbagebetaling af forældrebetalingen.

Hvis du ser noget bekymrende?

Hvis du er i tvivl om det du oplever er et brud på retningslinjer eller burde udløse dimensionering, kan du altid ringe til Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline.  Hotlinen har åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14. Corona-hotlinen kan kontaktes på tlf.: 7080 6707.

Ligesom du selvfølgelig altid er velkommen på FOLAs Forældrerådgivning på 73707379, hvor du kan ringe om alle problemstillinger.

Kilde

Retningslinjer for dagtilbud per 8. januar 2021

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os