Vi arbejder for

Tilsynspolitik  

Tilsyn i dagtilbud er til for børnenes skyld.

Som forælder er det noget af en tillidserklæring at aflevere sit barn i et dagtilbud. Vi forventer, at dagtilbuddet fungerer, at vores børn får omsorg og nærvær og at de bliver mødt der, hvor de er. Vores børn skal opleve sig set, hørt og taget alvorligt. Vi forventer, at der er styr på tingene, fordi vi grundlæggende har tillid til systemet. Det mener vi i FOLA, at man som forælder som hovedregel også kan have.

Vi mener samtidig også, at der skal være en form for garanti. Der er også brug for, at institutionerne udvikler sig, så de altid er på højde med situationen og udviklingen i samfundet. Institutionerne skal derfor altid være kritisk konstruktive i tilgangen til deres eget virke. Indimellem er der brug for et blik udefra - et puf, et mindre skub og i helt særlige tilfælde et spark, - eller i hvert fald en nøje tilrettelagt handlingsplan, som der følges helt systematisk op på.

Et veltilrettelagt, fagligt og forskningsbaseret tilsyn er afgørende for, at vi forældre kan vide at tingene fungerer. Tilsynet skal gennemføres af konsulenter, som har pædagogfagligheden på plads, samtidig skal konsulenten have et solidt kendskab til strukturen i den kommune, som tilsynet gennemføres i. Tilsynet skal være systematisk og så vidt muligt objektivt. Det er også vigtigt med en hyppighed, som sikrer, at tingene ikke kan nå at køre helt skævt.

Helt afgørende er det at forældrene inddrages i tilsynet, og at der er fuld åbenhed om de forhold, som tilsynet har afdækket. Det skal være en selvfølge, at der følges op på alle tilsyn, som har anmærkninger i forhold til kvaliteten.
For FOLA er det naturligvis også afgørende, at tilsynet ikke detailstyrer, men give rum til pædagogisk og værdimæssig forskellighed. Et tilsyn må ikke betyde mere kontrol, bureaukrati eller mistillid – tilsynet er til for børnene skyld.

Tilsyn kvalitet FOLA 

 

FOLA arbejder for et tilsyn, som kommer hele vejen rund om forhold i institutionen
Vi anbefaler derfor, at tilsynsmodellerne tilrettelægges, så der inkluderes observationer, vurderinger og målinger, som angår både struktur-, proces- og resultatkvalitet:

Strukturkvalitet er de forhold, den pædagogiske praksis arbejder indenfor. Det kunne f.eks være fysiske rammer, normering og uddannelse af personalet.
Proceskvalitet handler om den pædagogiske kvalitet i f.eks. interaktioner mellem børn og voksne og børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg og aktiviteter.
Resultatkvalitet handler om, om børnene bliver skoleparate og udvikler, f.eks sproglige kompetencer af at gå i dagtilbud.

 

børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg

 

FOLA arbejder for ensartethed, systematik, objektivitet og åbenhed
- Tilsynet skal være observerende, det skal indbefatte både og uplanlagte besøg.

- Tilsynet skal foretages af en uvildig konsulent (ansatte, som ikke er ledere af dagtilbuddet)

- Tilsynet skal foregå ud fra faste parametre

- Tilsynet skal være dialog og tillidsbaseret, men samtidig skal det også være uvildigt og så vidt muligt objektivt. Det skal sikres, at et tilsyn aldrig alene sker i ledelseslinjen.

- Et tilsyn som afdækker forhold, der skal ændres, skal følges op af en nøje tilrettelagt handlingsplan, hvor der er angivet præcise datoer for den videre proces.
Forældrerådet/bestyrelsen skal have mulighed for at deltage i samtaler om tilsynet og de skal udarbejde en udtalelse, som skal vedlægges tilsynet inden den endelige rapport sendes til forvaltningen.

- Et tilsyn bør også orientere sig i forhold til forhold som personalefravær og personaleudskiftning og forældre, som fravælger institutionen, samt eventuelle forældreundersøgelser

- Tilsynsrapporter skal være offentligt tilgængelige.

Endvidere er et tilsyn ikke altid tilstrækkeligt, derfor arbejder FOLA også for en telefonlinje i staten, som forældre kan ringe og klage til, når det ikke længere er muligt at komme videre af dialogens vej. Det vil sige, at alle almindelige arbejdsgange skal være afprøvet herunder kontakt til bestyrelsen, henvendelse til ledelse både i institutionen og på forvaltningsniveau inden den statslige mulighed benyttes.

 

Links:
EVAs 3-delte kvalitetsbegreb: https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitet-dagtilbud-pointer-forskning

Kvalitet i dagtilbud

FOLA’s holdning til kvalitet i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Alle går ind for, at der skal være høj kvalitet i dagtilbud. Men måske er alle ikke helt enige i, hvad kvalitet egentlig er eller hvad der skaber det bedste udgangspunkt for kvalitet.

Fra FOLAs perspektiv - forældrenes perspektiv – er kvalitet i dagtilbud nøje forbundet med børnenes trivsel. Det er det altafgørende.

Som forælder er vi optaget af, at ens barn virker glad og tilfreds, og har gode og spændende oplevelser i løbet af dagen, der styrker den naturlige udvikling. Vi synes, at kvalitet er god, hvis vores børn har gode venner og godt kan lide ‘de voksne’. Som forældre vil vi gerne føle os velkomne, og vi vil gerne lyttes til og anerkendes. Personalet skal møde os i det, som er vores afsæt, nemlig at vi altid vil vores børn det bedste. Vi vil også gerne have, at kommunikationen er velafstemt, så vi kan følge med i det, der foregår i institutionen.

Er det meget forlangt?

Det synes vi faktisk ikke, for det er sådan samfundskontrakten med os forældre virker. Institutionerne gør det muligt for os at deltage på arbejdsmarkedet, og imens vi gør det, så sikrer de ansatte vores børns trivsel, læring og udvikling. 

 

kvalitet i dagtilbud


Det står også klart, at hvis den kvalitet, som vi som forældre forventer, skal være tilstede, så kræver det, at der er nok tilstedeværende ansatte sammen med vores børn.
- Der skal være gruppestørrelser, som sikrer nærvær og sammenhæng.
- Der skal være en organisering i institutionen, som skaber ro og klarhed.
- Der skal også være gode fysiske inde og ude-miljøer, og sikkerheden skal naturligvis være på plads.
- Der skal både være ture ud af huset og spændende muligheder i hverdagen, ja, og naturligvis skal der være plads til ‘bare’ at lege.
- Uddannelsesniveauet skal være højt blandt de ansatte - så de pædagogiske aktiviteter og tilgangen til børnene altid sker ud fra viden om børns behov og udvikling.
- Forældresamarbejdet skal være veltilrettelagt og fagligt funderet.

Det er klart, at det, som vi forældre insisterer på kræver en sund økonomi og en god ledelse.

FOLA arbejder for kvalitet i dagtilbud


FOLA ARBEJDER FOR:

Minimumsnormeringer ved lov

Minimumsnormeringer skal sikre det enkelte barn voksenkontakt tilpasset barnets alder og individuelle behov.

I FOLA ser vi aftalen om minimumsnormeringer (finansloven 2020), som et afgørende skridt mod bedre normeringer. Ikke fordi minimumsnormeringerne løser alle problemer, men fordi minimumsnormeringer er en prop og en bund; - et værn mod besparelser.

I FOLA ønsker vi 1 voksen til 3 børn i vuggestuen (0-3 år) og 1 voksen til 6 børn i børnehaven (3-6 år). 

Minimumsnormeringer angiver et minimum, en grundnormering, og må selvsagt gerne øges, hvis der er behov for det.

For FOLA er det afgørende, at der tages afsæt i det tilstedeværende personale, som arbejder direkte med børnene, når der tælles ‘voksne’. Syge, ansatte på orlov, ledere, administration, rengøring, køkkenpersonale mv. skal ikke tælles med. Danmarks Statistiks opgørelse forholder sig til udgiftsniveau og antallet af ansatte. Vi forældre forholder os til det personale, som er sammen med vores børn. Det er det afsæt, som vi ønsker i nye nationale opgørelser.

 

Bedre og mere forældreinddragelse

Gode relationer og et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale understøtter børnenes trivsel og udvikling, fordi det skaber sammenhæng mellem barnets hverdag i dagtilbuddet og hjemmet. Forskningen viser, at jo højere forældreinvolvering i børnenes hverdag, desto mere udvikler børnene deres kognitive og sociale kompetencer. Derfor arbejder FOLA for at styrke forældreinddragelsen og forældresamarbejdet. Forældresamarbejde af høj kvalitet er kendetegnet ved tillidsbaseret kommunikation, som er præget af åbenhed, dialog og gensidighed.

Samarbejdet med forældre skal være velfungerende på alle niveauer både i den daglige kontakt mellem forældre og ansatte, på de planlagte forældresamtaler og forældremøderne og i forhold til det formaliserede, demokratiske samarbejde, som sker i råd og bestyrelser.


Mindre børnegrupper
Vi ved fra forskning, at små børnegrupper giver tættere voksenkontakt. Små børnegrupper betyder nemlig mere voksenkontakt med fokus på udvikling, samtale, understøttelse i stedet for, at der fokuseres på at beskytte børnene for fare og mod konflikt. Under Coronakrisen har vi set, hvordan små børnegrupper har skabt tryghed hos mange børn. En sidegevinst er at mindre børnegrupper giver mindre smitte og deraf færre syge børn.

Høj hygiejnestandard
FOLA arbejder for at dagtilbuddene skal leve op til SST retningslinjer. Så vi kan nedbringe antallet af sygedage for både børn og voksne (ansatte og forældre).

Mere gennemsigtighed
Gennemsigtighed er vigtig for forældre, når de skal vælge institution. Derfor arbejder FOLA for, at dagtilbuds normeringsstatistikker, pædagogiske læringsplaner og tilsynsrapporter skal være frit tilgængelige på hjemmesiderne.

Høj andel af uddannet personale
FOLA går ind for, at minimum 70% af personalet skal være uddannet.

Vedtægter

Vedtægter FOLA – Forældrenes Landsorganisation

 • 1 - Formål

Pkt. 1

Foreningens navn er ”Forældrenes Landsorganisation”, kaldet FOLA.

Pkt. 2.

FOLA samler og styrker forældrenes stemme, så det gode børne- og ungeliv blomstrer i alle dag- og fritidstilbud.

FOLA arbejder for, at det gode og børne og ungeliv blomster:

 •     Ved at sikre at dag og fritidstilbud skal være højt prioriteret på den politiske dagsorden.
 •     At forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes i alle dag og fritidstilbud.
 •     Ved at arbejde for at der er forældreorganisationer i alle kommuner
 •     Ved atvejlede i og fortolke relevant lovgivning.

 • 2. FOLAsmedlemmer  

Pkt. 1

Som medlemmer kan optages:

 • Lokale forældreorganisationer 

De lokale forældreorganisationernes medlemmer er automatisk medlem af FOLA. 

 • Dag- og fritidstilbuds forældregruppe

Dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO’er, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, dagtilbud, klynger, mv.

 • Personlige medlemmer 

Pkt. 2.

Der er to typer af medlemskab for lokale forældreorganisationer:

Type 1 Interessemedlemskab: 

Den lokale forældreorganisation betaler kontingent efter medlemstal. Der betales et beløb for hver institution, der er medlem af den lokale forældreorganisation. De enkelte institutioner i kommunen betaler ikke kontingent til FOLA, når de betaler kontingent til den lokale forældreorganisation. Det er den lokale forældreorganisation, der varetager sekretariatsfunktioner. 

Type 2 fullservice medlemskabDet er den lokale forældreorganisations institutionsmedlemmer, der betaler kontingent direkte til FOLA. Det er FOLA, der agerer sekretariat og supporterer de lokale forældreorganisationer efter samarbejdsaftale.  Denne godkendes af FOLAs bestyrelse og af den lokale forældreorganisation.

Pkt. 3. 

FOLA’s medlemmer betaler kontingent efter medlemstype, se §3 under kontingent. 

Pkt. 4. 

Ved indmeldelse retter enten forældrerepræsentanterne i det styrende organ (forældrebestyrelse, forældreråd, brugerråd mv.) eller institutionsleder henvendelse til FOLA. Medlemsskabet gælder fra pågældende dato. 
Ved udmeldelse af FOLA skal dag- og fritidsinstitutioner og lokale forældreorganisationer rette skriftligt henvendelse. Der skal fremsendes referat fra det møde, hvor beslutningen er taget, og det skal fremgå, at forældrerepræsentanterne i det styrende organ (forældrebestyrelse, forældreråd, brugerråd mv.) har truffet beslutningen om udmeldelse. 
  Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent for den resterende del af året ikke. 
  Personlige medlemmer kan udmeldes ved henvendelse til FOLA.

 • 3. Kontingent

Pkt. 1

Kontingentets størrelse fastsættes  generalforsamlingen.

Størrelsen af kontingentet vil herefter fremgå af referatet og offentliggøres på hjemmesiden. 

Pkt. 2.

Kontingentet opkræves af FOLA hurtigst muligt efter indmeldelse.                     

 • 4. Generalforsamling

Pkt. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Pkt.2.

Generalforsamlingen vælger foreningens formand, næstformand, bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, samt kritiske revisorer. Generalforsamlingen godkender/vedtager beretning, regnskab og budgetter samt indkomne forslag.

Pkt. 3.

På generalforsamlingen skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:  

 1. Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
 1. Bestyrelsens beretning.
 1. Regnskab og budget.
 1. Indkomne forslag.
 1. Kontingent.
 1. Valghandlinger:
 • Valg af formand
 • Valg af 2 næstformænd med plads i forretningsudvalget
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 1. Fremtidigt arbejde.
 1. Evt.

Pkt. 4.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal ud fra valgte stemmeregler (pkt. 9). 

Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

Pkt. 5.

Vedtægtsændringer kan, hvis det ønskes af forslagsstillerne, træde i kraft efter beslutning herom. 

Pkt. 6.

Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel via mail.  Der annonceres ligeledes på hjemmesiden. Det påhviler det enkelte medlem at sikre, at FOLA har de korrekte kontaktoplysninger. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden/kontoret i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med regnskab, budget og indkomne forslag udsendes til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden 5 dage før generalforsamling.

Pkt.7.

FOLAs regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor efter bestyrelsens valg. Der fremlægges budget gældende fra 1 januar efter kalenderåret for afholdelse af generalforsamling og 1 år frem.

Pkt. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller hvis 1/4 af samtlige medlemmer ønsker det.  Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med en klar og afgrænset dagsorden. 

Pkt. 9.

Kun medlemmer af FOLA har stemmeret, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Pkt. 10 

Stemmefordeling opgøres således:

 • Dag- og fritidsinstitutionersforældregruppe har 1 stemme.

 • Lokale forældreorganisationer 1 medlemsinstitution udløser 1 stemme. Stemmerne bringes til generalforsamlingenaf delegerede. En delegeret kan max. have 10 stemmer. En forældreorganisation kan max. have 3 delegerede. Har en forældreorganisation ingen institutionsmedlemmer, så har de altid 1 stemme på generalforsamlingen.

 • Personlige medlemmer kan stemme, hvis de har barn i dagtilbud, SFO, fritidshjem, klub. Enkeltvis indmeldte medlemmer råder over hver én stemme, dog således at disse stemmer vægtes med tallet 10 som divisor.

Pkt. 11 

Valg/genvalg til bestyrelsen kan kun finde sted, hvis den opstillede er medlem af FOLA og har barn i offentligt eller privat dagtilbud, fritidshjem SFO, fritids- og ungdomsklub.  Undtaget er udpegede medlemmer, jf. §5 pkt. 3 Man kan med en fremsendt, motiveret ansøgning opstille in absentia. Opstillingen skal være dirigenten i hænde ved generalforsamlingens start. Der kan højst være tre bestyrelsesmedlemmer fra samme kommune. Hvis der findes en lokal forældreorganisation, skal kandidat fra samme kommune være opstillet af dem.  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, sådan at halvdelen + én vælges i ulige år og den anden halvdel vælges i lige år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. 

 • 5. Bestyrelsens arbejde

Pkt.1.

Bestyrelsen beslutter retningslinjer for organisationens arbejde, og har det overordnede ansvar for, at organisationens formål opfyldes jf. de gældende vedtægter. Bestyrelsen skal sikre, at der ikke træffes beslutninger, som går imod organisationens formål eller ligger uden for organisationens mandat.

Pkt. 2.

Foreningens bestyrelse består af max. 15 medlemmer samt 6 suppleanter, som skal vælges af og blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 

Pkt. 3. 

Hvis bestyrelsen ønsker det, kan denne vælge at udpege pladser i bestyrelsen uden stemmeret, som tilfalder personer, foreninger eller netværk med særlig viden og erfaring indenfor organisationens formål. Alle bestyrelsesmedlemmer kan pege på en person, som de ønsker, skal indgå i bestyrelsen. Det afgøres ved simpelt flertal, hvem der tilbydes en plads. De udpegede pladser erstatter ikke de stemmeberettigede pladser, og de er gældende for en etårig periode.

På samme vis kan FOLAs bestyrelse også udpege personer, som får til opgave at sidde med i andre foreninger og eller netværk, som repræsentanter for FOLA.

Pkt. 4

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen, og bestyrelsen kan meddele prokura. Ved optagelse af lån kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Pkt. 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.  Bestyrelsens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Pkt. 6.

Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.  Referat af møderne skal foreligge skriftligt.

Pkt. 7.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Pkt. 8.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.

Pkt. 9.

Bestyrelsen skal tilsikre, at foreningen efterlever gældende lov, vejledninger og anvisninger, som medfølger ved pådragelse af arbejdsgiveransvar, herunder regler for så vidt arbejdsmiljø.

 • 6. Eksklusion

Medlemmer kan indstilles til eksklusion af den siddende bestyrelse. Eksklusionen skal forelægges en generalforsamling. 

 • 7 Foreningens opløsning

Pkt. 1.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.  Den ekstraordinære generalforsamling skal være indkaldt med det ene formål. 2/3 af de fremmødte skal stemme for opløsningen. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny med otte dages varsel.  Denne generalforsamling er beslutningsdygtig efter samme stemmeafgivningsregler uanset antallet af fremmødte.

Pkt. 2.

Ved opløsning af foreningen overgår dens midler til foreninger med fokus på børn og unge efter den ekstraordinære generalforsamlings valg.

 

 vedtaget på generalforsamling 28. juni 2020

FOLAs politikker

Danmarks vigtigste interesseorganisation

FOLA er Danmarks vigtigste organisation, hvis vi selv skal sige det, for vi er den eneste interesseorganisation for forældre i Danmark med børn i dagtilbud, SFO og klub; - en slags forældrenes fagforening.
Vores ambition er at samle og styrke forældrenes stemme, så det gode børneliv blomstrer i alle dag- og fritidstilbud.

Foruden vores Forældrerådgvning for forældre med børn i dag- og fritidstilbud er FOLA også en stemme i det politiske Danmark. Partipolitisk set er vi neutrale og arbejder tværpolitisk.

Politikker
FOLA og god forældresamarbejde går hånd i hånd. Vi giver værdi og tryghed lokalt og nationalt til hver eneste forælder.

Læs i vores politikker om, hvordan vi arbejder for Danmarks forældre.

FRITIDSPÆDAGOGIK: FOLA’s holdning til fritidsområdet samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for

KVALITET I DAGTILBUD: FOLA's holdning til kvalitet i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for

TILSYN: FOLA's holdning til tilsyn i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for

 

 

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os